Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 551.524(497.6Mostar)
DOI 10.7251/HER2117107P
DOWNLOAD


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno‒matematički fakultet, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu su analizirani trendovi indeksa ekstremnih temperatura u Bosni i Hercegovini. Dnevne minimalne i maksimalne temperature u periodu 1961‒2016. godine sa meteorološke stanice Mostar (koji je izabran za studiju slučaja) korišćene su za izračunavanje 18 indeksa upotrebom RClimDex (1.0) softvera. Maksimalne i minimalne temperature pokazuju tendenciju rasta tokom cijele godine. Pozitivni trendovi toplih temperaturnih indeksa izraženiji su od opadajućih trendova hladnih temperaturnih indeksa. Međutim, oba trenda ukazuju da je na ovom području prisutno zagrijavanje klimatskog sistema. Osmotreni trendovi najizraženiji su u sezoni ljeto, zatim u sezonama proljeće i zima. Utvrđena je značajna pozitivna/negativna korelacija između Istočno-atlantske oscilacije i toplih/hladnih temperaturnih indeksa tokom cijele godine. Zimske i proljećne temperature takođe su povezane sa Sjeverno-atlantskom i Arktičkom oscilacijom, respektivno.
Ključne riječi: ekstremne temperature, indeksi, trend, klimatske promjene, Mostar (Bosna i Hercegovina).


 

TRENDS IN EXTREME TEMPERATURE INDICES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A CASE STUDY OF MOSTAR

 

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Republic of Srpska

 

Abstract: The study analyzes trends in extreme temperature indices in Bosnia and Herzegovina. Daily minimum and maximum temperatures during the 1961–2016 periods from Mostar meteorological station (which was chosen as a case study area) were used for calculation of 18 indices in the RClimDex (1.0) software. The maximum and minimum temperatures displayed a warming tendency throughout the year. The positive trends in warm temperature indices were stronger than the downward trends in cold temperature indices. However, both trends indicate that the climate system
warming is present. The observed trends were most prominent in summer, then in spring and winter. The significant positive/negative correlation between East-Atlantic pattern and warm/cold temperature indices was determined throughout the year. Winter and spring temperatures were also related to the North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation, respectively.
Key words: extreme temperatures, indices, trend, climate change, Mostar (Bosnia and Herzegovina).


CITIRAJTE (Cite this article):
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2017). Trendovi indeksa ekstremnih temperatura u Bosni i Hercegovini ‒ primjer Mostara. Herald, 21, 107−132. doi:10.7251/HER2117107P
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2017). Trends in Extreme Temperature Indices in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of Mostar. Herald, 21, 107−132. doi:10.7251/HER2117107P


Autor za korespondenciju: Tatjana Popov, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org