Оригиналан научни рад
UDC: 910.1
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: У раду се преосмишљавају резултати, утврђују проблеми, и покрећу питања развоја географије као научне дисциплине и наставног предмета. Истиче се значај теоријско-методолошког развоја географије за утврђивање њеног места у систему наука, позиције у систему образовања и функције у друштву.
Кључне речи: географија, теорија, методологија, дидактика, методика.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2004). Теоријски, методолошки и дидактички проблеми развоја географије. Herald, 9, 67‒81.