Originalan naučni rad
UDC: 910.1
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U radu se preosmišljavaju rezultati, utvrđuju problemi, i pokreću pitanja razvoja geografije kao naučne discipline i nastavnog predmeta. Ističe se značaj teorijsko-metodološkog razvoja geografije za utvrđivanje njenog mesta u sistemu nauka, pozicije u sistemu obrazovanja i funkcije u društvu.
Ključne reči: geografija, teorija, metodologija, didaktika, metodika.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2004). Teorijski, metodološki i didaktički problemi razvoja geografije. Herald, 9, 67‒81.