UDC: 338.48(497.15 P.C.)
DOWNLOAD .pdf


Жељко Бјељац
Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд

 

Сажетак: Примери туристички развијених држава указују да постоје туристичке регије са израженим туристичким вредностима и атрактивностима. Такве регије су посебно издвојене и представљају носиоце развоја туризма. Постоје предели где je туризам доминантна, или једна од доминирајућих привредних грана. Територија Републике Српске, обухвата и туристички атрактивне просторе, односно, према својим природним и антропогеним географским елементима, има значајан туристички потенцијал. Ти, туристички атрактивни простори, издвојени су у посебне регионалне целине. У раду je дата анализа досадашње туристичке регионализације (издвојене у зоне и локалитете), као и предлог за активирање нових туристичких простора.
Кључне речи: Република Српска, туристичка регионализација, критеријуми, регије.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјељац, Ж. (2001). Туристичка регионализација Републике Српске. Herald, 6, 91‒99.