Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.48-55(497.6 Требиње)
DOI 10.7251/HER1814169V
DOWNLOAD .pdf


Дајана Вукојевић1 и Срђа Поповић2
1Канцеларија за науку, истраживање и развој, Универзитет у Источном Сарајеву
2Факулгет за медщеранске пословне студије, Тиват, Република Црна Гора

 

Сажетак: Требиње представља најзначајнији урбани центар источне Херцеговине. Као водеће полифункционално насеље организује и усмјерава значајни геопростор на тромеђи Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе. Аутори се у раду баве туристичко-географском валоризацијом руралног општинског простора у функцији одрживог развоја туризма.
Кључне ријечи: Требиње, туристичка валоризација, рурални простор, одрживи туризам.


 

TOURISTIC VALUE OF THE RURAL AREA OF TREBINJE

 

Dajana Vukojević1 and Srda Popović2
1Science, Research and Development Office, University of East Sarajevo
2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

 

Abstract: The town of Trebinje is the essential urban center of East Herzegovina. Being the leading semi-functional settlement, it organizes and directs the geo-space at the junction of three borders of Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Montenegro. The paper discusses the touristic-geographical valorization of the rural municipal area aiming at touristic sustainable development.
Key words: Trebinje, touristic valorization, rural area, sustainable tourism.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Вукојевић, Д., & Поповић, С. (2014). Туристичка вриједност руралног простора Требиња. Herald, 18, 167−177. doi:10.7251/HER1814169V
Vukojević, D., & Popović, S. (2014). Touristic Value of the Rural Area of Trebinje. Herald, 18, 167−177. doi:10.7251/HER1814169V