UPUTSTVO – ćir 

UPUTSTVO – lat

GUIDELINES – En


Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
The address for manuscript submission is info@gdrsbl.org.

OPŠTE INFORMACIJE


 • Časopis objavljuje naučne radove iz oblasti geografije i srodnih disciplina.
 • Časopis objavljuje radove svrstane u sljedeće kategorije: originalni naučni rad, pregledni naučni rad i stručni rad. Originalni naučni rad je rad u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice potvrde. Pregledni naučni rad predstavlja pregled najnovijih radova o određenom predmetnom području sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju, te donosi nove sinteze koje takođe obavezno uključuju rezultate sopstvenog istraživanja autora. Stručni rad predstavlja koristan prilog iz struke i ne mora sadržavati originalna istraživanja.
 • Objavljuju se rukopisi koji nisu štampani u drugim časopisima i koji se ne nalaze u razmatranju za objavljivanje na drugim mjestima, dok su u razmatranju časopisa GLASNIK/HERALD.
 • Rukopisi se podvrgavaju dvostruko-slijepoj recenziji. Radove recenziraju barem dva kompetentna recenzenta koje određuje uredništvo časopisa (od kojih makar jedan ne smije biti zaposlen u istoj instituciji kao autor). Radovi moraju imati barem dvije pozitivne recenzije.
 • Autori imaju obavezu poštovanja naučnih i etičkih principa i pravila prilikom pripreme i izdavanja rada, u skladu sa međunarodnim standardima.

PRIPREMA RUKOPISA


 • Autori su dužni da se pridržavaju uputstva autorima za pripremu rukopisa. Rukopisi u kojima date smjernice nisu poštovane biće odbijeni bez recenzije.
 • Autori treba da dostave rukopise na srpskom i engleskom jeziku (prihvatljive su i britanska i američka varijanta).
 • Za obradu teksta rukopisa treba koristiti program MS Word (format .doc ili .docx). Veličina stranice treba biti 21.0×29.7 cm (A4), sve margine 3 cm, font Times New Roman, veličina slova 12 pt, a prored jednostruki. Ukupan obim rukopisa ne bi trebalo da prelazi 16 stranica, uključujući sve komponente: naslov, sažetak i ključne riječi, glavni tekst, slike, tabele i popis literature. Uredništvo časopisa odlučuje o objavljivanju rukopisa dužih od 16 stranica.
 • Rukopis treba da sadrži naslov, imena autora i njihove afilijacije, sažetak, ključne riječi, tekst rukopisa (sa tabelama i slikama uklopljenim u tekst), zahvalnicu (opcionalno) i popis literature.
 • Glavni naslov (veličina fonta 12 pt, velika slova, bold, na sredini stranice): Dužina naslova nije ograničena, ali se preporučuje da naslov bude jasan, koncizan i informativan.
 • Imena autora (veličina slova 12 pt, bold, na sredini stranice): Ispod naslova i jednog praznog reda treba navesti puno ime i prezime prvog autora i svih koautora.
 • Afilijacije autora (veličina fonta 10 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice): Naziv i sjedište (grad i država) ustanove u kojoj je autor zaposlen treba napisati ispod imena autora i jednog praznog reda. Kada postoji više autora, ime svakog autora treba da bude označeno brojem na kraju, pri čemu broj označava različite institucije.
 • Autor za korespondenciju: Označava se zvjezdicom u eksponatu na kraju prezimena. Puno ime i prezime, afilijacija, te adresa i e-mail autora za korespondenciju navode se u fusnoti.
 • Sažetak (100−250 riječi, veličina fonta 10 pt, riječ Sažetak bold, a tekst bez naglašavanja, poravnanje teksta prema obje margine): Nalazi se nakon opštih informacija o autorima i jednog praznog reda. Treba da sadrži predmet istraživanja, kratak opis korišćenih metoda i najvažnije rezultate istraživanja, tako da se može koristiti u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka.
 • Ključne riječi (3−8 riječi, veličina fonta 10 pt, natpis Ključne riječi bold, a tekst bez naglašavanja, poravnanje teksta prema obje margine): Navode se u posebnom redu nakon sažetka. Ključne riječi treba da budu relevantne za tematiku rada i da efikasno predstavljaju sadržaj rukopisa, kako bi se obezbijedilo ispravno indeksiranje rada u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. U ključnim riječima treba izbjegavati skraćenice (osim ako nisu opšteprihvaćene).
 • Glavni tekst rukopisa: Za tekst rukopisa koristiti veličinu slova 12 pt, poravnanje teksta uz obje margine (Justify), jednostruki prored (Single), prvi red paragrafa odvojen od lijeve margine (Identation first line) 7 cm. Između paragrafa ne ostavlja se prazan red. Ne rastavljati riječi crticom. Skraćenice i akronime treba objasniti, tj. navesti puni naziv, nakon njihovog prvog pojavljivanja u tekstu. Fusnote treba izbjegavati; ne mogu se koristiti kao zamjena za popis literature; mogu se koristiti samo ako su potrebna neka dodatna objašnjenja ili informacije o izvorima − u tom slučaju za tekst u fusnoti koristi se veličina fonta 10 pt, tekst bez naglašavanja i poravnanje teksta uz obje margine. Za formule i jednačine koristi se editor jednačina (Equation editor). Jednostavne formule daju se u redu sa tekstom, tako da se razmak između redova ne povećava. Složenije formule treba dati u posebnom redu. Mjerne jedinice treba da budu u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI).
 • Tabele: Tabele se označavaju kao Tab. Tabele treba da imaju numeraciju arapskim brojevima redosljedom kojim se pojavljuju u tekstu i naziv. Naziv tabele navodi se iznad tabele (veličina slova 12 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice). Sadržaj u tabeli ispisuje se veličinom slova 10−12 pt. Sadržaj u tabeli ispisuje se dvojezično ‒ i na srpskom i na engleskom jeziku. Tabele ne smiju biti šire od teksta. Ako je potrebno, velike tabele mogu se postaviti vertikalno na odvojenu stranicu.
 • Slike: Sve ilustracije (karte, grafikoni, fotografije, crteži i drugo) označavaju se kao Sl. Slike treba da imaju numeraciju arapskim brojevima redosljedom kojim se pojavljuju u tekstu i naziv. Naziv slike (veličina fonta 12 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice) navodi se ispod ilustracije. Naziv slike ne uključuje se u samu ilustraciju. Sadržaj u ilustracijama ispisuje se dvojezično ‒ i na srpskom i na engleskom jeziku. Ilustracije treba da budu dobrog kvaliteta (sa rezolucijom od najmanje 300 dpi i maksimalnom dimenzijom ne širom od teksta). Prihvatljivi formati slika su TIFF, JPEG i Sve ilustracije dostavljaju se uz rukopis kao posebni dokumenti.
 • Glavni tekst rukopisa treba da sadrži sljedeća poglavlja (preporučljivo): uvod, materijali i metode, rezultati, diskusija, zaključak, zahvalnica i literatura. Poglavlja ne treba numerisati. Za naslove poglavlja koristi se veličina fonta 12 pt, velika slova, tekst bez naglašavanja i na sredini stranice, dok se za sve ostale podnaslove koristi veličina fonta 12 pt, tekst bez naglašavanja i na sredini stranice. Između naslova poglavlja i teksta prethodnog poglavlja ostavlja se jedan prazan red. Između svakog naslova (i podnaslova) i teksta koji ga prati, takođe, ostavlja se jedan prazan red.
 • Poglavlje Uvod treba da sadrži pregled najnovije literature relevantne za temu istraživanja. Poglavlje treba da sadrži precizan opis problema istraživanja i glavne ciljeve istraživanja.
 • Poglavlje Materijali i metode treba da da opis podataka i metoda koji su korišćeni u istraživanju.
 • Poglavlje Rezultati, koje predstavlja glavni dio rada, treba da jasno i koncizno predstavi i analizira glavne rezultate istraživanja. Rezultati se obično prikazuju u vidu tabela i slika.
 • Poglavlje Diskusija treba da sadrži tumačenje dobijenih rezultata. Ovo poglavlje treba da objasni i generalizuje rezultate opisane u prethodnom poglavlju. Autori treba da realno procjene vrijednost i značaj rezultata svog istraživanja i da ih uporede sa rezultatima drugih studija kao doprinos rješavanju problema istraživanja.
 • Poglavlje Zaključak treba da da kratak pregled rezultata. Treba da sadrži odgovore na ciljeve postavljene u uvodnom poglavlju. Mogućnosti primjene dobijenih rezultata i budući planovi istraživanja mogu biti naznačeni.
 • Poglavlje Zahvalica daje se opcionalno, u posebnom odjeljku na kraju glavnog teksta, a prije popisa literature. U zahvalici treba navesti sve institucije i osobe koje su podržale istraživanje autora.
 • Poglavlje Literatura treba da sadrži samo reference koje su navedene u glavnom tekstu. Reference se ispisuju veličinom slova 12 pt, sa poravnanjem teksta uz obje margine i uvlačenjem paragrafa Hanging Indent7 cm. Preporučuje se da citirana literatura bude iz vrhunskih međunarodnih i republičkih naučnih časopisa najnovijih godišta. Popis literature izvodi se alfabetno prema prezimenima autora. Izvori literature navode se na jeziku na kojem su objavljeni. Časopis koristi APA stil i uputstva za citiranje i navođenje referenci – tj. „Priručnik za objavljivanje Američke psihološke asocijacije (Sedmo izdanje)“.

APA STIL CITIRANJA


APA stil citiranja podrazumijeva citiranje u tekstu i popis literature − za svaki citat u tekstu mora biti navedena referenca u popisu literature i obrnuto.

 

CITATI U TEKSTU:

 

 • Kod APA stila citiranja, citati u tekstu dio su rečenica i paragrafa tako da jasno ukazuju koji i čiji podaci ili informacije se citiraju ili parafraziraju.
 • Citati u tekstu pojavljuju se u zagradi i sadrže prezime autora i godinu izdanja, odvojene zarezom.
 • Jedan autor: Kada rad ima jednog autora, u zagradi navodi se prezime autora i godina izdanja, odvojeni zarezom.

…… (Popović, 2017)

Popović (2017) navodi da …

 

 • Dva autora: Kada rad ima dva autora, oba autora citiraju se svaki put kada se referenca pojavi u tekstu. U zagradi navode se prezimena autora povezana ampersandom (&) i godina izdanja, odvojeni zarezom. U naraciji, prezimena autora povezuju se riječju „i“.

… (Popović & Marković, 2017)

Popović i Marković (2017) navode da …

 

 • Tri i više autora: Kada rad ima tri i više autora, u zagradi navodi se samo prezime prvog autora i dodaje se „et al.“ a zatim godina izdanja, odvojeni zarezom.

…. (Popović et al., 2017).

Popović et al. (2017) navode da …

 

 • Različiti autori sa istim prezimenom: Kada se citiraju radovi različitih autora sa istim prezimenom, navodi se i inicijal njihovog imena (i srednjeg imena), kako bi ih čitalac mogao razlikovati.

… (Popović, P., 2017; Popović, T., 2007)

P. Popović (2017) i T. Popović (2007) navode da …

 

 • Više referenci istog autora iz iste godine: Kada se citiraju dvije ili više referenci istog autora iz iste godine, uz godinu izdanja dodaju se slovne oznake (a, b, v).

… (Popović, 2017a, 2017b)

Popović (2017a) i (2017b) navode da …

 

 • Citiranje dva i više izvora u istoj zagradi: Kada se u istoj zagradi citiraju dva i više izvora navode se istim redosljedom kojim se pojavljuju u popisu literature (tj. alfabetno, a zatim hronološki), odvojeni tačka-zarezom.

… (Marković, 2012; Petrović, 2007; Popović, 2007, 2017)

 

 • Kada su autor i izdavač isti, ime izdavača se izostavlja.

Geografsko društvo Republike Srpske. (2017). Republika Srpska.

 

 • Kada rad nema navedenog autora, u tekstu se navodi prvih nekoliko riječi iz popisa literature (obično naslov), a zatim godina izdanja, odvojeni zarezom. Naslov rada, poglavlja ili veb stranice stavlja se pod navodnike. Naziv časopisa, knjige, brošure ili izvještaja navodi se kurzivnim slovima.

 

 • Citiranje specifičnih dijelova izvora: Kada se želi citirati određeni dio izvora treba nakon prezimena autora i godine izdanja naznačiti i stranicu, poglavlje, sliku, tabelu ili jednačinu. Za citate uvijek treba navesti broj stranice. Stranica, ali ne i poglavlje, piše se skraćeno u takvim citatima u tekstu.

… (Popović & Marković, 2017, str. 10)

… (Popović & Marković, 2017, Poglavlje 10)

 

 • Rad naveden u sekundarnom izvoru (indirektni citat): U slučaju indirektnog citata (kada se ideje jednog autora objavljene u tekstu drugog autora koji niste pročitali ili mu niste imali pristup), u popisu literature navodi se referenca autora čije ste djelo pročitali. Za citiranje u tekstu koristi se sljedeći format: U djelu Ime_autora_originalnog_rada (kako je navedeno u Ime_autora_rada_koji_ste_pročitali, Godina). Indirektne citate treba izbjegavati i koristiti samo za izvore koji nisu dostupni na uobičajeni način ili nisu dostupni na nekom od uobičajenih svjetskih jezika.

 

NAVOĐENJE IZVORA U POPISU LITERATURE:

 

 Knjiga:

 • Navodi se ime autora, godina izdavanja, naslov i izdavač knjige.
 • Sve dodatne informacije o izdanju navode se u zagradi nakon naslova, bez kurziva.
 • Ako knjiga ima dodijeljen DOI, on se navodi nakon naziva izdavača.
 • Ne navodi se lokacija izdavača.

 

Jedan autor:

Autor, A. A. (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Dva autora:

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Tri i više autora:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Knjiga sa urednikom:

Urednik, A. A. (Ur.). (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

Urednik, A. A., & Urednik, B. B. (Ur.). (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Knjiga sa organizacijom ili institucijom kao autorom (korporativni autor):

Naziv korporativnog autora. (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Izdanje različito od prvog:

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Godina izdanja). Naslov (xx izd.). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Prevod knjige:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov. (G. G. Autor & D. D. Autor, Prevod). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx (Originalni rad objavljen Godinahhhh)

 

Knjiga bez poznate godine izdanja:

Autor, A. A. (n.d.). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Knjiga bez navedenog autora:

Naslov. (Godina izdanja). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Višetomno izdanje:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Ur.). (Godinaxxxx−Godinaxxxx). Naslov. (Tom. xx−xx). Naziv izdavača.

 

Ponovo objavljena knjiga, sa urednikom:

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Godina izdanja). Naslov. (V. V. Autor, Ur.). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx (Originalno djelo objavljeno Godinaxxxx)

 

Knjiga objavljena sa novim predgovorom ili uvodom drugog autora:

Autor, A. A. (sa Autor, B. B.) (Godina izdanja). Naslov. Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx (Originalno djelo objavljeno Godinaxxxx)

 

 • Poglavlje u knjigama:
 • Ako poglavlje uređene knjige ima dodijeljen DOI, on se navodi nakon naziva izdavača.
 • Ne navodi se lokacija izdavača.
 • Sve dodatne informacije o izdanju navode se u istoj zagradi sa rasponom stranica poglavlja, odvojene zarezom.

 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov poglavlja. U G. G. Autor (Ur.), Naslovknjige (str. hh−hh). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov poglavlja. U G. G. Autor & D. D. Autor (Ur.), Naslovknjige (str. hh−hh). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov poglavlja. U G. G. Autor, D. D. Autor, & Đ. Đ. Autor (Ur.), Naslovknjige (str. hh−hh). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov poglavlja. U G. G. Autor, D. D. Autor, & Đ. Đ. Autor (Ur.), Naslovknjige (xx izd., str. hh−hh). Naziv izdavača. https://doi.org/xxxxxxxx

 

 • Rad u časopisu:
 • Ako članak u časopisu ima dodijeljen DOI, on se navodi u referenci.
 • Ako članak u časopisu nema dodijeljen DOI, ali ima URL na kraju reference navodi se URL članka.
 • Sveska izdanja uvijek se navodi za članak u časopisu.
 • Ako članak u časopisu umjesto raspona stranica ima broj članka, umjesto raspona stranica navodi se riječ „Članak“, a zatim broj članka.
 • Ako časopis ne koristi broj ili svesku izdanja i/ili brojeve članaka ili stranica, element(i) koji nedostaju izostavljaju se iz reference.

 

Jedan autor:

Autor, A. A. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj(sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Dva autora:

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj(sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Tri do 20 autora:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj(sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Više od 21 autora:

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, V. V., Autor, G. G., Autor, D. D., Autor, Đ. Đ., Autor, E. E., Autor, Ž. Ž., Autor, Z. Z., Autor, I. I., Autor, J. J., Autor, K. K., Autor, L. L., Autor, LJ. LJ., Autor, M. M., Autor, N. N., Autor, NJ NJ., Autor, O. O., Autor, P. P., … Autor, Š. Š. (Godina objavljivanja). Naslov članka. Naziv časopisa, broj(sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Članak u časopisu sa brojem članka umjesto stranica:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj(sveska), Članak xxxx. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Članak u časopisu sa nedostajućim elementima za reference:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, (sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj, str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov rada. Naziv časopisa, broj(sveska). https://doi.org/xxxxxxxx

 

Unapred onlajn objavljivanje:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina objavljivanja). Naslov članka. Naziv časopisa. Advance online publication. https://doi.org/xxxxxxxx

Ako DOI nije dodijeljen, a članak je preuzet elektronskim putem, navodi se URL početne stranice časopisa.

Članak u magazinu:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov članka. Naziv časopisa, broj(sveska), str−str. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov članka. Naziv časopisa. https://doi.org/xxxxxxxx

Novinski članak:

Autor, A. A. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov članka. Naziv novina, broj stranice.

Autor, A. A. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov članka. Naziv novina. https://www.xxxxxxxx

 • Rad prezentovan na konferenciji:
 • Imena izlagača navode se u dijelu reference koji se odnosi na autore.
 • Tačni datumi trajanja konferencije navode se u dijelu reference koji se odnosi na datume.
 • Opis prezentacije navodi se u uglastim zagradama nakon naslova. Opis je fleksibilan (na primjer, [Sekcija konferencije], [Prezentacija rada], [Poster sekcija], [Plenarno izlaganje]).
 • Navodi se naziv konferencije ili skupa i lokacija.

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina, mjesec dan‒dan). Naslov [Rad prezentovan na konferenciji]. Naziv konferencije, grad, država.

 • Zbornik radova sa konferencije:

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Ur.). (Godina izdanja). Naslov. Izdavač. https://doi.org/xxxxxxxx

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, V. V. (Godina izdanja). Naslov. U D. D. Autor (Ur.), Naslov zbornika radova (str. xx−xx). Izdavač. https://doi.org/xxxxxxxx

 • Izvještaj državnih institucija:
 • Određena institucija koja je izradila izvještaj navodi se kao autor. Nazivi matičnih institucija kojima pripada navedena institucija koje nisu navedene u imenu autora, navode se u dijelu reference koji se odnosi na izdavača.
 • Ako izvještaj ima broj izvještaja, on se navodi u zagradi poslije naslova izvještaja, bez kurziva.

Naziv državne institucije. (Godina izdanja). Naziv izvještaja (Izvještaj br. xxxx). Naziv izdavača.

 • Izvještaj sa pojedinačnim autorima:
 • Ako izvještaj ima broj izvještaja, on se navodi u zagradi poslije naslova izvještaja, bez kurziva.
 • Navodi se naziv izdavača izvještaja i njegov URL.

 

Autor, A. A. (Godina izdanja). Naziv izvještaja (Izvještaj br. xxxx). Naziv izdavača. http://www.xxxxxxxxx

 • Neobjavljena doktorska disertacija ili master rad:

Autor, A .A. (Godina). Nazivdoktorske disertacije [Neobjavljena doktorska disertacija]. Naziv institucije.

Autor, A .A. (Godina). Naziv master rada [Neobjavljen master rad]. Naziv institucije.

 

 • Fact Sheet:
 • Fact Sheet ima isti format kao i izvještaj.
 • Opis „[Fact Sheet] navodi se u uglastim zagradama nakon naslova.

 

Naziv državne institucije. (Godina izdanja). Naziv [Fact Sheet]. Naziv izdavača. https://www.xxxxxxxx

Naziv državne institucije. (n.d.). Naziv [Fact Sheet]. Naziv izdavača. https://www.xxxxxxxx

 • Skup podataka iz baze podataka:
 • Datum u referenci je godina objavljivanja verzije korišćenih podataka.
 • Naslov skupa podataka navodi se u kurzivu. Zatim se navodi bilo koji numerički identifikator i broj verzije u zagradi bez kurziva, odvojeni tačka-zarezom.
 • Okvirni opis je fleksibilan (na primjer, [Skup podataka], [Datoteka sa podacima]).
 • Navodi se naziv izdavača skupa podataka.

 

Autor, A. A., Autor, B. B., i Autor, V. V. (Godina izdanja). Naziv datoteke podataka (Numerički identifikator; Broj verzije) [Datoteka sa podacima]. Izdavač. http://www.xxxxxxxxx

 

 • Internet stranica:

Internet stranica na sajtu medija:

Autor, A. A. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov internet stranice. Naziv sajta medija. http://www.xxxxx

 

Internet stranica na sajtu državne institucije sa korporativnim autorom:

Naziv institucije odgovorne za internet stranicu. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov internet stranice. Naziv institucije odgovorne za internet stranicu i imena matičnih institucija. http://www.xxxxx

Naziv institucije odgovorne za internet stranicu. (n.d.). Naslov internet stranice. Naziv institucije odgovorne za internet stranicu i imena matičnih institucija. http://www.xxxxx

 

Internet stranica na sajtu sa korporativnim autorom:

Naziv organizacije. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov internet stranice. http://www.xxxxx

 

Internet stranica na sajtu sa pojedinačnim autorom:

Autor, A. A. (Godina, mjesec dan objavljivanja). Naslov internet stranice. Naziv sajta. http://www.xxxxx

 

Internet sajt:

Ne navode se reference niti citati u tekstu za cijeli internet sajt. Da biste spomenuli internet sajt, a ne neke posebne informacije na tom sajtu, navedite ime internet sajta u tekstu i navedite URL u zagradi.

Naše istraživanje smo kreirali koristeći Naziv internet sajta (https://www.xxxxxxxx.com).

 • Fotografija:
 • Atribucija autorskih prava koristi se umjesto citiranja u tekstu. Atribucija autorskih prava sastoji se od istih elemenata kao i referenca u spisku literature, ali drugačijim redosljedom (naslov, autor, datum, naziv internet sajta, URL), a zatim sljedi naziv Creative Commons License.
 • Referenca u spisku literature za sliku sastoji se od njenog autora, godine objavljivanja, naslova, opisa u zagradi i izvora (obično naziv internet sajta i URL adresa).

 

Fotograf, A. A. (Godina objavljivanja). Naslov fotografije [Fotografija]. Internet sajt. http://www.xxxxxxxx

***

Primjeri referenci koje nisu definisane ovim Uputstvom mogu se pronaći u publikaciji Priručnik za objavljivanje Američke psihološke asocijacije (Sedmo izdanje).