UPUTSTVO – ćir 

UPUTSTVO – lat

GUIDELINES – En


Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
The address for manuscript submission is info@gdrsbl.org.

OPŠTE INFORMACIJE


Časopis objavljuje naučne radove iz oblasti geografije i srodnih disciplina.

Časopis objavljuje radove svrstane u sljedeće kategorije: originalni naučni rad, pregledni naučni rad i stručni rad. Originalni naučni rad je rad u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice potvrde. Pregledni naučni rad predstavlja pregled najnovijih radova o određenom predmetnom području sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju, te donosi nove sinteze koje takođe obavezno uključuju rezultate sopstvenog istraživanja autora. Stručni rad predstavlja koristan prilog iz struke i ne mora sadržavati originalna istraživanja.

Objavljuju se rukopisi koji nisu štampani u drugim časopisima i koji se ne nalaze u razmatranju za objavljivanje na drugim mjestima, dok su u razmatranju časopisa GLASNIK/HERALD.

Rukopisi se podvrgavaju dvostruko-slijepoj recenziji. Radove recenziraju barem dva kompetentna recenzenta koje određuje uredništvo časopisa (od kojih makar jedan ne smije biti zaposlen u istoj instituciji kao autor). Radovi moraju imati barem dvije pozitivne recenzije.


PRIPREMA RUKOPISA


Autori su dužni da se pridržavaju uputstva autorima za pripremu rukopisa. Rukopisi u kojima date smjernice nisu poštovane biće odbijeni bez recenzije.

Autori treba da dostave rukopise na srpskom i engleskom jeziku (prihvatljive su i britanska i američka varijanta).

Za obradu teksta rukopisa treba koristiti program MS Word (format .doc ili .docx). Veličina stranice treba biti 21.0×29.7 cm (A4), sve margine 3 cm, font Times New Roman, veličina slova 12 pt, a prored jednostruki. Ukupan obim rukopisa ne bi trebalo da prelazi 16 stranica, uključujući sve komponente: naslov, sažetak i ključne riječi, glavni tekst, slike, tabele i popis literature. Uredništvo časopisa odlučuje o objavljivanju rukopisa dužih od 16 stranica.

Rukopis treba da sadrži naslov, imena autora i njihove afilijacije, sažetak, ključne riječi, tekst rukopisa (sa tabelama i slikama uklopljenim u tekst), zahvalnicu (opcionalno) i popis literature.

Glavni naslov (veličina fonta 12 pt, velika slova, bold, na sredini stranice): Dužina naslova nije ograničena, ali se preporučuje da naslov bude jasan, koncizan i informativan.

Imena autora (veličina slova 12 pt, bold, na sredini stranice): Ispod naslova i jednog praznog reda treba navesti puno ime i prezime prvog autora i svih koautora.

Afilijacije autora (veličina fonta 10 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice): Naziv i sjedište (grad i država) ustanove u kojoj je autor zaposlen treba napisati ispod imena autora i jednog praznog reda. Kada postoji više autora, ime svakog autora treba da bude označeno brojem na kraju, pri čemu broj označava različite institucije.

Autor za korespondenciju: Označava se zvjezdicom u eksponatu na kraju prezimena. Puno ime i prezime, afilijacija, adresa i e-mail autora za korespondenciju navode se u fusnoti.

Sažetak (100−250 riječi, veličina fonta 10 pt, riječ Sažetak bold, a tekst bez naglašavanja, poravnanje teksta prema obje margine): Nalazi se nakon opštih informacija o autorima i jednog praznog reda. Treba da sadrži predmet istraživanja, kratak opis korišćenih metoda i najvažnije rezultate istraživanja, tako da se može koristiti u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka.

Ključne riječi (3−10 riječi, veličina fonta 10 pt, natpis Ključne riječi bold, a tekst bez naglašavanja, poravnanje teksta prema obje margine): Navode se u posebnom redu nakon Sažetka. Ključne riječi treba da budu relevantne za tematiku rada i da efikasno predstavljaju sadržaj rukopisa, kako bi se obezbjedilo ispravno indeksiranje rada u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. U Ključnim riječima treba izbjegavati skraćenice (osim ako nisu opšteprihvaćene).

Glavni tekst rukopisa: Za tekst rukopisa koristiti veličinu slova 12 pt, poravnanje teksta uz obje margine (Justify), jednostruki prored (Single), paragrafe odvojene od lijeve margine (Indentation Left) 7 cm. Između paragrafa ne ostavlja se prazan red. Ne rastavljati riječi crticom. Skraćenice i akronime treba objasniti, tj. navesti puni naziv, nakon njihovog prvog pojavljivanja u tekstu. Fusnote treba izbjegavati; ne mogu se koristiti kao zamjena za popis literature; mogu se koristiti samo ako su potrebna neka dodatna objašnjenja ili informacije o izvorima − u tom slučaju za tekst u fusnoti koristi se veličina fonta 10 pt, tekst bez naglašavanja i poravnanje teksta uz obje margine. Za formule i jednačine koristi se editor jednačina (Equation editor). Jednostavne formule daju se u redu sa tekstom, tako da se razmak između redova ne povećava. Složenije formule treba dati u posebnom redu. Mjerne jedinice treba da budu u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI).

Tabele: Tabele se označavaju kao Tab. Tabele treba da imaju numeraciju arapskim brojevima redosljedom kojim se pojavljuju u tekstu i naziv. Naziv tabele navodi se iznad tabele (veličina slova 12 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice). Izvori podataka navode se ispod tabele (veličina fonta 10 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice). Sadržaj u tabeli ispisuje se veličinom slova 10−12 pt. Sadržaj u tabeli ispisuje se dvojezično ‒ i na srpskom i na engleskom jeziku. Tabele ne smiju biti šire od teksta. Ako je potrebno, velike tabele mogu se postaviti vertikalno na odvojenu stranicu.

Slike: Sve ilustracije (karte, grafikoni, fotografije, crteži i drugo) označavaju se kao Sl. Slike treba da imaju numeraciju arapskim brojevima redosljedom kojim se pojavljuju u tekstu i naziv. Naziv slike (veličina fonta 12 pt, tekst bez naglašavanja, na sredini stranice) navodi se ispod ilustracije. Naziv slike ne uključuje se u samu ilustraciju. Sadržaj u ilustracijama ispisuje se dvojezično ‒ i na srpskom i na engleskom jeziku. Ilustracije treba da budu dobrog kvaliteta (sa rezolucijom od najmanje 300 dpi i maksimalnom dimenzijom ne širom od teksta). Prihvatljivi formati slika su TIFF, JPEG i Sve ilustracije dostavljaju se uz rukopis kao posebni dokumenti.

Glavni tekst rukopisa treba da sadrži sljedeća poglavlja (preporučljivo): Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Zahvalnica i Literatura. Poglavlja ne treba numerisati. Za naslove poglavlja koristi se veličina fonta 12 pt, velika slova, tekst bez naglašavanja i na sredini stranice, dok se za sve ostale podnaslove koristi veličina fonta 12 pt, tekst bez naglašavanja i na sredini stranice. Između naslova poglavlja i teksta prethodnog poglavlja ostavlja se jedan prazan red. Između svakog naslova (i podnaslova) i teksta koji ga prati, takođe, ostavlja se jedan prazan red.

Poglavlje Uvod treba da sadrži pregled najnovije literature relevantne za temu istraživanja. Poglavlje treba da sadrži precizan opis problema istraživanja i glavne ciljeve istraživanja.

Poglavlje Materijali i metode treba da da opis podataka i metoda koji su korišćeni u istraživanju.

Poglavlje Rezultati, koje predstavlja glavni dio rada, treba da jasno i koncizno predstavi i analizira glavne rezultate istraživanja. Rezultati se obično prikazuju u vidu tabela i slika.

Poglavlje Diskusija treba da sadrži tumačenje dobijenih rezultata. Ovo poglavlje treba da objasni i generalizuje rezultate opisane u prethodnom poglavlju. Autori treba da realno procjene vrijednost i značaj rezultata svog istraživanja i da ih uporede sa rezultatima drugih studija kao doprinos rješavanju problema istraživanja.

Poglavlje Zaključak treba da da kratak pregled rezultata. Treba da sadrži odgovore na ciljeve postavljene u poglavlju Uvod. Mogućnosti primjene dobijenih rezultata i budući planovi istraživanja mogu biti naznačeni.

Poglavlje Zahvalica daje se opcionalno, u posebnom odjeljku na kraju glavnog teksta, a prije popisa literature. U zahvalici treba navesti sve institucije i osobe koje su podržale istraživanje autora.

Poglavlje Literatura: Za naslov poglavlja Literatura koristi se veličina slova 12 pt, velika slova, tekst na sredini stranice; reference se ispisuju veličinom slova 12 pt, sa poravnanjem teksta uz obje margine i uvlačenjem paragrafa Hanging Indent 0.7 cm. Citirana literatura treba biti iz vrhunskih međunarodnih i republičkih naučnih časopisa, najnovijih godišta i da u radu uglavnom preovladava časopisna literatura. Popis literature izvodi se alfabetno prema prezimenima autora. Izvori literature navode se na jeziku na kojem su objavljeni. Popis literature treba da sadrži samo reference koje su navedene u glavnom tekstu. Časopis koristi APA stil i uputstva za citiranje i navođenje referenci – tj. „Priručnik za objavljivanje Američke psihološke asocijacije (Sedmo izdanje)“. APA stil citiranja podrazumijeva citiranje u tekstu i popis literature − za svaki citat u tekstu mora biti navedena referenca u popisu literature i obrnuto. VIŠE…