Прегледни научни рад/ Review scientific paper
UDC 581.9:632.51]:581.526.7(497.6Бијељина)
DOI 10.7251/HER2125195P
DOWNLOAD


 

Слађана Петронић1, Биљана Лубардa2, Наташа Братић1 и Тања Максимовић2
1Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет, Источно Сарајево, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: На урбаном подручју града Бијељине забиљежено је присуство 442 врсте васкуларних биљака. Међу најзаступљенијим фамилијама посебно се истичу Compositae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae и Brassicaceae. Већина биљака у урбаној флори Бијељине припада животној форми хемикриптофита (38.46 %). У високом проценту заступљена је животна форма терофита (33.03 %). Остале животне форме присутне су у мањем проценту у истраживаној флори: геофите (9.73 %), фанерофите (8.14 %), скандетофите (4.07 %), хидрофите (3.39 %) и хамефите (3.17 %).
Кључне ријечи: урбана флора, васкуларне биљке, Бијељина.


 

URBAN FLORA OF BIJELJINA

 

Slađana Petronić1, Bilјana Lubarda2, Nataša Bratić1 and Tanja Maksimović2
1University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, East Sarajevo, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: In the urban area of the city of Bijeljina, the presence of 442 species of vascular plants was recorded. Among the most represented families, Compositae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae and Brassicaceae stand out. Most plants in the urban flora of Bijeljina belong to the life form of hemicryptophytes (38.46 %). The life form of therophytes is represented in a high percentage (33.03 %). Other life forms are present in a smaller percentage in the studied flora: geophytes (9.73 %), phanerophytes (8.14 %), scandetophytes (4.07 %), hydrophytes (3.39 %) and hamephytes (3.17 %).
Key words: urban flora, vascular plants, Bijeljina.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Петронић, С., Лубардa, Б., Братић, Н., & Максимовић, Т. (2021). Урбана флора Бијељине. Гласник/Herald, 25, 195‒214. https://doi.org/10.7251/HER2125195P

Petronić, S., Lubarda, B., Bratić, N., & Maksimović, T. (2021). Urban Flora of Bijeljina. Гласник/Herald, 25, 195‒214. https://doi.org/10.7251/HER2125195P


Аутор за кореспонденцију: Биљана Лубарда, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: biljana.lubarda@pmf.unibl.org

Corresponding author: Biljana Lubarda, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: biljana.lubarda@pmf.unibl.org