Pregledni naučni rad/ Review scientific paper
UDC 581.9:632.51]:581.526.7(497.6Bijeljina)
DOI 10.7251/HER2125195P
DOWNLOAD


 

Slađana Petronić1, Biljana Lubarda2, Nataša Bratić1 i Tanja Maksimović2
1Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo, Republika Srpska
2Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Na urbanom području grada Bijeljine zabilježeno je prisustvo 442 vrste vaskularnih biljaka. Među najzastupljenijim familijama posebno se ističu Compositae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae i Brassicaceae. Većina biljaka u urbanoj flori Bijeljine pripada životnoj formi hemikriptofita (38.46 %). U visokom procentu zastupljena je životna forma terofita (33.03 %). Ostale životne forme prisutne su u manjem procentu u istraživanoj flori: geofite (9.73 %), fanerofite (8.14 %), skandetofite (4.07 %), hidrofite (3.39 %) i hamefite (3.17 %).
Ključne riječi: urbana flora, vaskularne biljke, Bijeljina.


 

URBAN FLORA OF BIJELJINA

 

Slađana Petronić1, Biljana Lubarda2, Nataša Bratić1 and Tanja Maksimović2
1University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, East Sarajevo, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: In the urban area of the city of Bijeljina, the presence of 442 species of vascular plants was recorded. Among the most represented families, Compositae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae and Brassicaceae stand out. Most plants in the urban flora of Bijeljina belong to the life form of hemicryptophytes (38.46 %). The life form of therophytes is represented in a high percentage (33.03 %). Other life forms are present in a smaller percentage in the studied flora: geophytes (9.73 %), phanerophytes (8.14 %), scandetophytes (4.07 %), hydrophytes (3.39 %) and hamephytes (3.17 %).
Key words: urban flora, vascular plants, Bijeljina.


CITIRAJTE (Cite this article):

Petronić, S., Lubarda, B., Bratić, N., & Maksimović, T. (2021). Urbana flora Bijeljine. Glasnik/Herald, 25, 195‒214. https://doi.org/10.7251/HER2125195P

Petronić, S., Lubarda, B., Bratić, N., & Maksimović, T. (2021). Urban Flora of Bijeljina. Glasnik/Herald, 25, 195‒214. https://doi.org/10.7251/HER2125195P


Autor za korespondenciju: Biljana Lubarda, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: biljana.lubarda@pmf.unibl.org

Corresponding author: Biljana Lubarda, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: biljana.lubarda@pmf.unibl.org