Оригиналан научни рад
UDC: 711.4(4)
DOWNLOAD .pdf


Драгутин Тошић1 и Никола Крунић2
1 Географски факултет, Београд
2 ИАУС, Београд

 

Сажетак: У раду je анализиран значај урбаних агломерација у регионалној организацији српског геопростора на једној страни, а на другој оне су посматране као носиоци будућег интегрисања српског урбаног система у урбану мрежу Југоисточне Европе. У регионалној конфигурацији Србије, идентификовано je више различитих форми територијалног испољавања урбанизације, урбаних ареала и урбаних регија. Уочен je висок степен урбане централизације формиране у условима концентрације становништва и функција у београдској метрополитанској регији. Истакнути су и анализирани проблеми неравномерног размештаја, демографског раста и квалитативне трансформације урбаних центара. На основу улоге у интеграционим процесима у Југоисточној Европи издвојени су београдски метрополитен као њихов примарни носилац, метрополитен Ниша ‒ секундарни носилац и градски центри носиоци трансграничног регионалног повезивања. За најпогоднији инструмент унутрашње регионалне интеграције предложен je модел нодалних или функционалноурбаних регија (FUR) тј. функционалноурбаних ареала (FUA), a спољне, модел развојних еврометрополитанских региона (MEGAs). Уочен je недостатак кохерентних стратегија средњорочних и дугорочних развоја српских градова и њихових регија.
Кључне речи: Србија, регионална интеграција, трансрегионална сарадња, функционо-урбани региони, европске метрополитанске развојне регије.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Д., & Крунић, Н. (2004). Урбане агломерације у функцији регионалне интеграције Србије и Југоисточне Европе. Herald, 9, 83‒96.