Originalan naučni rad
UDC: 711.4(4)
DOWNLOAD .pdf


Dragutin Tošić1 i Nikola Krunić2
1 Geografski fakultet, Beograd
2 IAUS, Beograd

 

Sažetak: U radu je analiziran značaj urbanih aglomeracija u regionalnoj organizaciji srpskog geoprostora na jednoj strani, a na drugoj one su posmatrane kao nosioci budućeg integrisanja srpskog urbanog sistema u urbanu mrežu Jugoistočne Evrope. U regionalnoj konfiguraciji Srbije, identifikovano je više različitih formi teritorijalnog ispoljavanja urbanizacije, urbanih areala i urbanih regija. Uočen je visok stepen urbane centralizacije formirane u uslovima koncentracije stanovništva i funkcija u beogradskoj metropolitanskoj regiji. Istaknuti su i analizirani problemi neravnomernog razmeštaja, demografskog rasta i kvalitativne transformacije urbanih centara. Na osnovu uloge u integracionim procesima u Jugoistočnoj Evropi izdvojeni su beogradski metropoliten kao njihov primarni nosilac, metropoliten Niša ‒ sekundarni nosilac i gradski centri nosioci transgraničnog regionalnog povezivanja. Za najpogodniji instrument unutrašnje regionalne integracije predložen je model nodalnih ili funkcionalnourbanih regija (FUR) tj. funkcionalnourbanih areala (FUA), a spoljne, model razvojnih evrometropolitanskih regiona (MEGAs). Uočen je nedostatak koherentnih strategija srednjoročnih i dugoročnih razvoja srpskih gradova i njihovih regija.
Ključne reči: Srbija, regionalna integracija, transregionalna saradnja, funkciono-urbani regioni, evropske metropolitanske razvojne regije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, D., & Krunić, N. (2004). Urbane aglomeracije u funkciji regionalne integracije Srbije i Jugoistočne Evrope. Herald, 9, 83‒96.