Стручни рад/Professional paper
UDC 711.4:316.344.54(612)
DOI 10.7251/HER1915121H
DOWNLOAD .pdf


Абоуса Хадоуд
Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија

 

Сажетак: Генерално, урбано шланирање у Либији ефикасно je допринело припреми свеобухватних и јавних штанова за све либијске градове. Након објављивања закона бр. 5, 1969. године, у погледу планирања градова и села, три кључна плана су развијена током три периода, почевши од од прве фазе, између 1968. и 1988. године, преко друге, између 1988. и 2000. године, све до треће, од 2000. до 2025. године. Циљ ових планова je био да се направи равнотежа између природног прираштаја и досељавања у урбане средине, да би се остварио одрживи развој и сачувала животна средина, урбана средина и спречила деградација и ширење деградираних области у Либији. Али велики број проблема пореметио је развој планирања и имао ефекта на урбани развој Либије.
Кључне речи: урбано планирање, еволуција, нивои, проблеми, Либија


 

URBAN PLANNING IN LIBYA – EVOLUTION, LEVELS, PROBLEMS

 

Abousa Hadoud
Faculty of Geography, Belgrade University, Serbia

 

Abstract: Urban planning in Libya in general effectively contributed to preparation of comprehensive and the public plans for all Libyan cities. especially after the issuance of Law No. (5) of 1969, concerning the planning of cities and villages three key schemes have been developed in three stages starting from the first phase for years 1968 to 1988, and the second stage years from 1988 to 2000, and the third stage years 2000 to 2025. Goal of such schemes is to make a balance between the natural increase of population and urban mass, in order to achieve urban development and environment and preserve of the environment and urban environment from degradation and the spread of degraded areas in Libyan cities. But a number of problems disrupted the planning, and have had effects on the urban development in Libya.
Key words: urban planning, Evolution, Levels, Problems, Libya


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Хадоуд, А. (2015). Урбано планирање у Либији – развој, нивои, проблеми. Herald, 19, 121−134. doi:10.7251/HER1915121H
Hadoud, A. (2015). Urban Planning in Libya – Evolution, Levels, Problems. Herald, 19, 121−134. doi:10.7251/HER1915121H