Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 331.322.5/.6:316.356.2(497.6 BANJA LUKA)
DOI 10.7251/HER2024107M
DOWNLOAD .pdf


 

Draško Marinković1, Aleksandra Petrašević1 i Aleksandar Majić1

1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

  

Sažetak: Predmet istraživanja je analiza stavova zaposlenih žena, mlađih od 50 godina, o potrebi usklađivanja rada i roditeljstva na prostoru grada Banja Luka. Za potrebe istraživanja korišten je demografski metod, sistemsko-strukturna analiza i statistička obrada podataka dobijenih na osnovu anketnog istraživanja na reprezentativnom uzorku. Analiza stavova anketiranih zaposlenih žena, potvrdila je hipotezu da postoji potreba za dodatnom afirmacijom mjera pronatalitetne populacione politike u Republici Srpskoj, jer najveći broj i anketiranih zaposlenih žena želi veći broj djece, u odnosu na do sada ostvareni broj djece. Dobijene rezultate možemo smatrati pouzdanim za donošenje stavova i preporuka za usklađivanje rada i roditeljstva u svrhu sprovođenja pronatalitetnih mjera u populacionoj politici Republike Srpske.

Ključne riječi: zaposlene žene, rad, roditeljstvo, populaciona politika.


 

HARMONIZATION OF WORK AND PARENTHOOD ‒ OPINION OF EMPLOYED WOMEN IN THE CITY OF BANJA LUKA

 

 Draško Marinković1, Aleksandra Petrašević1 and Aleksandar Majić1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject of the research is the analysis of the opinion of employed women, under 50, about the need for harmonization of work and parenthood in the City of Banja Luka. Demographic method, system and structural analysis and statistical processing of data obtained from a survey on a representative sample were used for the purposes of the research. The analysis of the opinion of the surveyed employed women confirmed the hypothesis that there is a need for additional affirmation of the measures of pro-natal population policy in the Republic of Srpska, because the highest number of surveyed employed women also wants more children, compared to the number of children they have so far. The results obtained can be considered reliable for the adoption of views and recommendations for harmonization of work and parenthood for the purpose of implementation of pro-natal measures in the population policy of the Republic of Srpska.

Key words: employed women, work, parenthood, population policy.


CITIRAJTE (Cite this article):

Marinković, D., Petrašević, A., & Majić, A. (2020). Usklađivanje rada i roditeljstva ‒ Stavovi zaposlenih žena u gradu Banjoj Luci. Herald, 24, 107‒125. https://doi.org/10.7251/HER2024107M

Marinković, D., Petrašević, A., & Majić, A. (2020). Harmonization of Work and Parenthood ‒ Opinion of Employed Women in the City of Banja Luka. Herald, 24, 107‒125. https://doi.org/10.7251/HER2024107M


Autor za korespondenciju: Draško Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org