UDC: 314.15-054.73(497.11) “1991/2002”
DOWNLOAD .pdf


Весна Лукић
Географски институт „Јован Цвијић,, САНУ, Београд

 

Сажетак: У раду се истражује утицај избеглица на промене броја становника општина Дунавско‒моравског коридора као главне осовине развоја Србије. Обухваћен je период 1991‒2002, ca освртом на тренд кретања становништва и у претходним међупописним периодима, ради компарације. Витално-статистички метод израчунавања апсолутног миграционог салда коришћен je како би се истражио допринос избеглица одређеним вредностима миграционог салда по општинама за посматрани период. Поред општина Дунавско‒моравског коридора, анализом су обухваћене и остале општине Војводине и Централне Србије што пружа знатно веће могућности за анализу.
Кључне речи: Дунавско‒моравски коридор, избеглице, популациона динамика, миграциони салдо.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Лукић, В. (2003). Утицај избегличких миграција на популациону динамику општина Дунавско-моравског коридора Србије у периоду 1991‒2002. Herald, 8, 51‒59.