Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.435:314.117(497.6Република Српска)
DOI 10.7251/HER2125143P
DOWNLOAD


 

Александра Петрашевић1, Даворин Бајић1 и Лука Сабљић1
1 Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду је приказан неравномјеран размјештај становништва и насеља Републике Српске условљен природно-географским и друштвено-географским факторима. Примјеном ГИС-а, картографских и математичко-статистичких метода анализиране су морфометријске карактеристике рељефа Републике Српске. Анализом су обухваћене хипсометријске карактеристике, нагиб и експозиција терена. Резултати анализе рељефа Републике Српске, просторни распоред становништва и насеља представљени су на тематским картама и статистичким дијаграмима.
Кључне ријечи: становништво, насеља, морфометријске карактеристике рељефа, Република Српска.


 

THE IMPACT OF RELIEF ON THE DISTRIBUTION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Aleksandra Petrašević1, Davorin Bajić1 and Luka Sabljić1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper addresses the uneven distribution of population and settlements in the Republic of Srpska conditioned by natural-geographical and social-geographical factors. The morphometric characteristics of the relief in the Republic of Srpska were analyzed by the means of GIS, cartographic and mathematical-statistical methods. The analysis entailed the hypsometric features, the slope and the terrain exposition. Results of the analysis of the relief in the Republic of Srpska and the spatial distribution of the population and settlements are presented in the thematic maps and statistical charts.
Key words: population, settlements, morphometric features of the relief, the Republic of Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Петрашевић, А., Бајић, Д., & Сабљић, Л. (2021). Утицај рељефа на просторну дистрибуцију становништва Републике Српске. Гласник/Herald, 25, 143‒159. https://doi.org/10.7251/HER2125143P

Petrašević, A., Bajić, D., & Sabljić, L. (2021). The Impact of Relief on the Distribution of the Population in the Republic of Srpska. Гласник/Herald, 25, 143‒159. https://doi.org/10.7251/HER2125143P


Аутор за кореспонденцију: Александра Петрашевић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Е-mail: aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Aleksandra Petrašević, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org