Originalni naučni rad
UDC: 613.644/504:656.2(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Zoran Janjuš

 

Sažetak: U radu je opisana buka, način njenog nastanka i štetan uticaj na okolinu, sa posebnim osvrtom na buku koju proizvode željezničke kompozicije. U eksperimentalnom dijelu rada prezentovani su rezultati mjerenja buke na više putnih pravaca Željeznica Republike Srpske.
Ključne riječi: željeznica, buka, životna sredina.


CITIRAJTE (Cite this article):
Janjuš, Z. (2008). Uticaj željeznice na životnu sredinu sa aspekta emitovanja buke na putnom pravcu Banja Luka – Doboj – Petrovo. Herald, 12, 193‒202.