Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 338.48-6:502/504
DOI 10.7251/HER2117147O
DOWNLOAD


Vidomir Obradović
„Orion“ d.o.o. Vlasenica, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu je određen prostorno-funkcionalni okvir sela Vrelo u regiji Birač. Analizirane su osnove prirodnih i antropogenih vrijednosti, njihova inventarizacija, komplementarnost i razvojna komponenta održivosti seoskog turizma. Predmet rada je baziran na analizi prirodnih specifičnosti koje su imale presudan uticaj na prostorno-funkcionalnu organizaciju sela Vrelo. Na osnovu toga stvorene su pretpostavke za moguću turističku valorizaciju i postupno uvođenje u održivu razvojnu fazu. Razmatrano je trenutno stanje i mogućnosti razvoja eko i etno-turizma na ekonomski održivim osnovama uz institucionalne razvojne projekte i angažovanje lokalnog stanovništva sa blagovremenim i pravilnim odnosom prema životnoj sredini. Na bazi autentičnih prirodnih i antropogenih vrijednosti, akcenat je dat i na mogućnost stvaranja pretpostavki za
organizaciju terenskih nastava za studente geografije i prostornog planiranja.
Ključne riječi: Selo Vrelo, prostorno-funkcionalna organizacija, eko-turizam, održivi razvoj.


 

SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE VILLAGE VRELO AND POSSIBILITIES OF TOURIST VALORIZATION

 

Vidomir Obradović
“Orion“ Ltd, Vlasenica, Republika Srpska

 

Abstract: This paper is determined by the spatial-functional framework Vrelo village in the region of Birač. We analyzed the basics of natural and anthropogenic values, their inventory, complementarity and development component of the sustainability of rural tourism. The paper is based on an analysis of natural specifics that had a decisive influence on the spatial and functional organization of the village of Vrelo. On this basis, we created the conditions for a possible tourist valorization and the gradual introduction of a sustainable development phase. The current situation has been discussed and potential for development of eco and ethno-tourism on economically sustainable basis with institutional development projects and involvement of the local population with timely manner and proper attitude towards the environment. On the basis of authentic natural and anthropogenic values, emphasis is given to the possibility of creating conditions for organizing field classes for students of Geography and Spatial Planning.
Key words: Village Vrelo, spatial and functional organization, eco-tourism, sustainable development.


CITIRAJTE (Cite this article):
Obradović, V. (2017). Prostorno-funkcionalna organizacija sela Vrelo i mogućnosti turističke valorizacije. Herald, 21, 147−155. doi:10.7251/HER2117147O
Obradović, V. (2017). Spatial-Functional Organization of the Village Vrelo and Possibilities of Tourist Valorization. Herald, 21, 147−155. doi:10.7251/HER2117147O