DOWNLOAD .pdf


Spisak diplomiranih studenata na Odsjeku za geografiju i etnologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu, Banja Luka u školskoj 2002/2003. godini

U 2003. godini doktorsku disertaciju odbranio je jedan kandidat

Spisak magistranata i njihovih odbranjenih magistarskih teza u 2003. godini

Spisak nastavnika geografije koji su položili stručni ispit na PMF Banja Luka u školskoj 2002/2003. godini

Spisak recenzenata članaka i priloga osme sveske Glasnika geografskog Društva Republike Srpske

Izdanja Geografskog društva Republike Srpske