Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 316.344.23:314.15(497.6)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327121L
DOWNLOAD.pdf


Никола Леро1
1Универзитет у Шефилду, Факултет друштвених наука, Шефилд, Уједињено Краљевство

Сажетак: Миграције играју интегралну улогу у социо-културном ткиву Босне и Херцеговине, аспект који се често истражује, али је у литератури фрагментиран, укаљан историјским ревизионизмом и недостаје му дубинска, квалитативна анализа. Овај рад настоји да исправи ове недостатке, користећи објектив транснационализма да сецира замршену историју кретања становништва у овом региону. Методологија комбинује полуструктурирани преглед литературе и тематску анализу извора из различитих база података и библиотека. Резултат је систематски хронолошки преглед миграција на територији Босне и Херцеговине, подијељен у три јасна друштвено-историјска периода. Испитује се низ миграционих трендова који су обиљежили историју региона: од насељавања Илира и Словена до миграција у средњем вијеку, отоманске и хабзбуршке владавине, до модерних расељавања као што су миграције гастарбајтера и насилна расељавања становника усљед ратова. Синтетизујући перспективе западних, локалних и регионалних научника, рад наглашава да је историја миграција у Босни и Херцеговини сложен, међусобно повезан спектакл у којем је људска мобилност досљедно обликовала социокултурни контекст. Ова сложеност је наглашена главним увидом чланка – миграције на овим просторима су ризоматски феномен, фокални друштвено-културолошки маркер који дефинише не само прошлост већ и будућност Босне и Херцеговине. У том циљу, овај рад наглашава потребу за будућим квалитативним социо-антрополошким истраживањима миграција у Босни и Херцеговини како би се даље разоткрили њени дубоки утицаји и импликације на земљу и регион у цјелини.

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Балкан, расељавање, миграције, историја, избјегличке студије, социо-културна анализа.


COUNTRY ON THE MOVE: A SOCIO-CULTURAL OVERVIEW OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S MIGRATION HISTORY

Nikola Lero1
1University of Sheffield, Faculty of Social Sciences, Sheffield, United Kingdom

Abstract: Migrations play an integral role in the socio-cultural fabric of Bosnia and Herzegovina, an aspect often explored yet fractured in literature, tainted by historical revisionism, and lacking in in-depth, qualitative analysis. This paper endeavors to rectify these shortcomings, employing a transnationalism lens to dissect the intricate history of population movements within this region. The methodology combines a semi-structured literature review and thematic analysis of sources from diverse databases and libraries. The result is a systematic chronological overview of migration in Bosnia and Herzegovina, parsed into three clear socio-historical periods. An array of migration trends that marked the region’s history is examined, from the settlement of the Illyrians and Slavs to migrations during medieval times, Ottoman and Habsburg rule, and modern-day displacements such as guest worker migrations and violent resident displacements due to wars. Synthesizing perspectives from Western, local, and regional scholars, it emphasizes that the migration history in Bosnia and Herzegovina is a complex, interconnected spectacle where human mobility has consistently shaped the socio-cultural context. This complexity is underscored by the main insight of the paper – migration in this region represents a rhizomatic phenomenon, a focal socio-cultural marker that defines not only the past but also the future of Bosnia and Herzegovina. To that end, the paper underscores the need for future qualitative socio-anthropological examinations of migration to further unravel its profound impacts and implications on the country and the region at large.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Balkans, displacement, migration, history, refugee studies, socio-cultural analysis.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Леро, Н. (2023). Земља у покрету: Друштвено-културолошки преглед историје миграција Босне и Херцеговине. Гласник/Herald, 27, 121‒148. https://doi.org/10.7251/HER2327121L

Lero, N. (2023). Country on the Move: A Socio-Cultural Overview of Bosnia and Herzegovina’s Migration History. Гласник/Herald, 27, 121‒148. https://doi.org/10.7251/HER2327121L


Аутор за кореспонденцију: Никола Леро, Универзитет у Шефилду, Факултет друштвених наука, Вејв, 2 Витам Улица, С10 2АХ, Шефилд, Уједињено Краљевство, E-mail: lero.nikola1991@gmail.com
Corresponding author: Nikola Lero, University of Sheffield, Faculty of Social Sciences, The Wave, 2 Whitham Road, Sheffield S10 2AH, United Kingdom, E-mail: lero.nikola1991@gmail.com