Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 316.344.23:314.15(497.6)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327121L
DOWNLOAD.pdf


Nikola Lero1
1Univerzitet u Šefildu, Fakultet društvenih nauka, Šefild, Ujedinjeno Kraljevstvo

Sažetak: Migracije igraju integralnu ulogu u socio-kulturnom tkivu Bosne i Hercegovine, aspekt koji se često istražuje, ali je u literaturi fragmentiran, ukaljan istorijskim revizionizmom i nedostaje mu dubinska, kvalitativna analiza. Ovaj rad nastoji da ispravi ove nedostatke, koristeći objektiv transnacionalizma da secira zamršenu istoriju kretanja stanovništva u ovom regionu. Metodologija kombinuje polustrukturirani pregled literature i tematsku analizu izvora iz različitih baza podataka i biblioteka. Rezultat je sistematski hronološki pregled migracija na teritoriji Bosne i Hercegovine, podijeljen u tri jasna društveno-istorijska perioda. Ispituje se niz migracionih trendova koji su obilježili istoriju regiona: od naseljavanja Ilira i Slovena do migracija u srednjem vijeku, otomanske i habzburške vladavine, do modernih raseljavanja kao što su migracije gastarbajtera i nasilna raseljavanja stanovnika usljed ratova. Sintetizujući perspektive zapadnih, lokalnih i regionalnih naučnika, rad naglašava da je istorija migracija u Bosni i Hercegovini složen, međusobno povezan spektakl u kojem je ljudska mobilnost dosljedno oblikovala sociokulturni kontekst. Ova složenost je naglašena glavnim uvidom članka – migracije na ovim prostorima su rizomatski fenomen, fokalni društveno-kulturološki marker koji definiše ne samo prošlost već i budućnost Bosne i Hercegovine. U tom cilju, ovaj rad naglašava potrebu za budućim kvalitativnim socio-antropološkim istraživanjima migracija u Bosni i Hercegovini kako bi se dalje razotkrili njeni duboki uticaji i implikacije na zemlju i region u cjelini.

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, Balkan, raseljavanje, migracije, istorija, izbjegličke studije, socio-kulturna analiza.


COUNTRY ON THE MOVE: A SOCIO-CULTURAL OVERVIEW OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S MIGRATION HISTORY

Nikola Lero1
1University of Sheffield, Faculty of Social Sciences, Sheffield, United Kingdom

Abstract: Migrations play an integral role in the socio-cultural fabric of Bosnia and Herzegovina, an aspect often explored yet fractured in literature, tainted by historical revisionism, and lacking in in-depth, qualitative analysis. This paper endeavors to rectify these shortcomings, employing a transnationalism lens to dissect the intricate history of population movements within this region. The methodology combines a semi-structured literature review and thematic analysis of sources from diverse databases and libraries. The result is a systematic chronological overview of migration in Bosnia and Herzegovina, parsed into three clear socio-historical periods. An array of migration trends that marked the region’s history is examined, from the settlement of the Illyrians and Slavs to migrations during medieval times, Ottoman and Habsburg rule, and modern-day displacements such as guest worker migrations and violent resident displacements due to wars. Synthesizing perspectives from Western, local, and regional scholars, it emphasizes that the migration history in Bosnia and Herzegovina is a complex, interconnected spectacle where human mobility has consistently shaped the socio-cultural context. This complexity is underscored by the main insight of the paper – migration in this region represents a rhizomatic phenomenon, a focal socio-cultural marker that defines not only the past but also the future of Bosnia and Herzegovina. To that end, the paper underscores the need for future qualitative socio-anthropological examinations of migration to further unravel its profound impacts and implications on the country and the region at large.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Balkans, displacement, migration, history, refugee studies, socio-cultural analysis.


CITIRAJTE (Cite this article):

Lero, N. (2023). Zemlja u pokretu: Društveno-kulturološki pregled istorije migracija Bosne i Hercegovine. Glasnik/Herald, 27, 121‒148. https://doi.org/10.7251/HER2327121L

Lero, N. (2023). Country on the Move: A Socio-Cultural Overview of Bosnia and Herzegovina’s Migration History. Glasnik/Herald, 27, 121‒148. https://doi.org/10.7251/HER2327121L


Autor za korespondenciju: Nikola Lero, Univerzitet u Šefildu, Fakultet društvenih nauka, Vejv, 2 Vitam Ulica, S10 2AH, Šefild, Ujedinjeno Kraljevstvo, E-mail: lero.nikola1991@gmail.com
Corresponding author: Nikola Lero, University of Sheffield, Faculty of Social Sciences, The Wave, 2 Whitham Road, Sheffield S10 2AH, United Kingdom, E-mail: lero.nikola1991@gmail.com