UDC: 330.34(497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Слободан Ђорђић
Економски факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Избор развојне оријентације сваке недовољно развијене земље или земље у транзицији је врло деликатно питање.

У овом прилогу се управо говори о тим потешкоћама. Најприје се истиче да се морају узети у обзир трансформационе промјене и новуми у савременој свјетској привреди. Они се могу сублимирати у више аспеката:
– развезивање” производње примарних производа од производње индустријских производа;
– “развезивање” индустријске производње од запослености;
– брже кретање капитала од свјетске трговине;
– формирање четири економије (економија нације, економија регија, свјетска економија новца и капитала те економија ТНК) из чије цјелине треба тражити адекватну економску политику и развојну политику;
– револуција менаџмента;
– пораст значаја читаве НТОИКЕ сфере итд.

С друге стране, у овом чланку се истиче да развој не може бити само спонтани процес већ да је потребно поред тржишта укључити и управљање развојем.
За ЗУР (земље у развоју) и земље у транзицији битно је створити амбијент за привлачење страног капитала и трансфер тенологије.
Када је ријеч о природним ресурсима, на ниском степену развијености они играју значајну улогу у развојној оријентацији па и код нас (мада се са вишим нивоима развијености њихова улога релативизира).
Од осталих акцената потенцирају се нарочито:

  • потреба респекта избора приоритета;
  • важност уласка у међународне економске интеграције;
  • комплексан развој као метод развоја;
  • нужност постизања друштвене кохезије јер је то претпоставка за дефинисање националних економских интереса, избор приоритета и структурно усмјеравање привредног развоја.

ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђорђић, С. (2000). Актуелна питања глобалног привредног развоја и Република Српска. Herald, 5, 125‒132.