Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 553.983:662.612
DOI 10.7251/HER2117091M
DOWNLOAD


Aleksej Milošević
Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

 

Sažetak: Terenskim i laboratorijskim ispitivanjima utvrđeno je da su na sjeveru Prosare zastupljene metamorfisane tvorevine Orahovske formacije predstavljene gnajsevima, mikašistima, kvarcsericitskim, kvarcitnim i amfibolitskim škriljcima. Te tvorevine, nastale na okeanskoj kori u subdukcionom rovu zalučnog basena, su krajem gornje krede pretrpjele oblikovanja u tri faze. Prvo su bile intenzivno izoklino ubrane. Zatim su one navučene na pogracku formaciju, koja je takođe izoklino i koaksijalno nabrana zajedno sa stijenama u ostalim formacijama. Na kraju su tvorevine orahovske formacije zajedno sa ostalim sjajnim škriljcima Prosare blago prenabrane. Uz sve to sjajni škriljci su bili izloženi sinhronim i naknadnim rupturnim deformacijama.
Ključne riječi: Prosara, Orahovska formacija, sjajni škriljci, gnajsevi, palinomorfe, turbiditi


 

FORMATION OF ORAHOVA GNEISS AND QUARTZ-SERICITE SCHISTES
IN THE NORTH OF MOUNTAIN PROSARA

 

Aleksej Milošević
Faculty of mining Prijedor, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Testings mades in laboratory and on the field are shown that in the North of Prosare are represented Orahova metamorphosed creation by gneiss, micaschist, quartz-sericite, quartzite and amphibolite schistes. That creation, resulting in the ocean crust in subduction trench of basin, at the end of the upper cretaceous suffered formatting in three phases. First, they were intensely aclinic picked. Then they are drawn in the ”Pogracka formation”, which has also aclinic crimped and coaxial together with the rocks in other formations. At the end of the creation, orahova formation together with other shine schistes of Prosare, which are litle bit prepleated. All these shiny schistes have been subjected to synchronous and subsequent rupture deformities.
Key words: Prosara, Orahova formation, shiny schists, gneiss, polymorphe, turbidites


CITIRAJTE (Cite this article):
Milošević, A. (2017). Formacija orahovskih gnajseva i kvarc-sericitskih škriljaca na sjeveru Prosare. Herald, 21, 91−106. doi:10.7251/HER2117091M
Milošević, A. (2017). Formation of Orahova Gneiss and Quartz-Sericite Schistes in the North of Mountain Prosara. Herald, 21, 91−106. doi:10.7251/HER2117091M