Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 912:004.065
DOI 10.7251/HRLD1316091S
DOWNLOAD .pdf


Драгољуб Секуловић1 и Синиша Дробњак2
1Универзитет одбране, Београд, Србија
2Војно-географски институт, Београд, Србија

 

Сажетак: Картографско генералисање је стваралачки процес уопштавања, који се примењује при пројектовању и састављању садржаја географских карата. Обухвата проучавање географске средине, систематизацију географских података, процену с обзиром на врсту (тип), намену и размер карте, одабирање или обједињавање и њихово графичко приказивање, уз већи или мањи степен упрошћавања. У ери дигиталне картографије све више се посвећује пажња развоју алата за аутоматску генерализацију картографског садржаја. У овом раду урађена је анализа аутоматске картографске генерализације при преласку са дигиталне топографске карте размера 1:25 000 (ДТК25) у дигиталну топографску карту размера 1:50 000 (ДТК50).
Кључне речи: Аутоматска картографска генерализација, ГИС.ANALYSIS OF AUTOMATIC CARTOGRAPHIC GENARALIZATION
IN DIGITAL MAPPING

 

Dragoljub Sekulović1 and Siniša Drobnjak2
1University of Defence – Military Academy, Belgrade, Republic of Serbia
2Military-geographical Institute Belgrade, Republic of Serbia

 

Abstract: Cartographic generalization is a creative process of abstraction, which is used in the design and preparation content of geographic maps. It includes the study of the geographic environment, processing of geographic data, and an evaluation with regard to type, purpose and scale of the map, or selecting and merging their graphical presentation, with greater or lesser degree of abstraction. In the era of digital cartography more attention is paid to developing tools for automatic generalization of cartographic content. In this paper we analized automatic cartographic generalization in production digital topographic map scale 1:50 000 (DTM50) from digital topographic map scale 1:25 000 (DTM25).
Key words: Automatic cartographic generalization, GIS


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Секуловић, Д., & Дробњак, С. (2013). Анализа аутоматске картографске генерализације у дигиталном картирању. Herald, 16, 91−101. doi:10.7251/HRLD1316091S
Sekulović, D., & Drobnjak, S. (2013). Analysis of Automatic Cartographic Genaralization in Digital Mapping. Herald, 16, 91−101. doi:10.7251/HRLD1316091S