Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 912:004.065
DOI 10.7251/HRLD1316091S
DOWNLOAD .pdf


Dragoljub Sekulović1 i Siniša Drobnjak2
1Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
2Vojno-geografski institut, Beograd, Srbija

 

Sažetak: Kartografsko generalisanje je stvaralački proces uopštavanja, koji se primenjuje pri projektovanju i sastavljanju sadržaja geografskih karata. Obuhvata proučavanje geografske sredine, sistematizaciju geografskih podataka, procenu s obzirom na vrstu (tip), namenu i razmer karte, odabiranje ili objedinjavanje i njihovo grafičko prikazivanje, uz veći ili manji stepen uprošćavanja. U eri digitalne kartografije sve više se posvećuje pažnja razvoju alata za automatsku generalizaciju kartografskog sadržaja. U ovom radu urađena je analiza automatske kartografske generalizacije pri prelasku sa digitalne topografske karte razmera 1:25 000 (DTK25) u digitalnu topografsku kartu razmera 1:50 000 (DTK50).
Ključne reči: Automatska kartografska generalizacija, GIS.ANALYSIS OF AUTOMATIC CARTOGRAPHIC GENARALIZATION
IN DIGITAL MAPPING

 

Dragoljub Sekulović1 and Siniša Drobnjak2
1University of Defence – Military Academy, Belgrade, Republic of Serbia
2Military-geographical Institute Belgrade, Republic of Serbia

 

Abstract: Cartographic generalization is a creative process of abstraction, which is used in the design and preparation content of geographic maps. It includes the study of the geographic environment, processing of geographic data, and an evaluation with regard to type, purpose and scale of the map, or selecting and merging their graphical presentation, with greater or lesser degree of abstraction. In the era of digital cartography more attention is paid to developing tools for automatic generalization of cartographic content. In this paper we analized automatic cartographic generalization in production digital topographic map scale 1:50 000 (DTM50) from digital topographic map scale 1:25 000 (DTM25).
Key words: Automatic cartographic generalization, GIS


CITIRAJTE (Cite this article):
Sekulović, D., & Drobnjak, S. (2013). Analiza automatske kartografske generalizacije u digitalnom kartiranju. Herald, 16, 91−101. doi:10.7251/HRLD1316091S
Sekulović, D., & Drobnjak, S. (2013). Analysis of Automatic Cartographic Genaralization in Digital Mapping. Herald, 16, 91−101. doi:10.7251/HRLD1316091S