Naučno-istraživački rad
UDC: 556.53(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je izvršena analiza cikličnosti sušnih i vodnih perioda na rijeci Ukrini, primjenom statističkih metoda, metoda analogije, metodom sumarnih krivih modulnih odstupanja. Klasifikovane su i rangirane godine posmatranog hidrološkog niza po vodnosti, odnosno utvrđeni su ciklusi koji uključuju pravilan raspored sušnih i vodnih godina što je u funkciji određivanja režima rijeke Ukrine. Dužina niza i njegova cikličnost testirana je sa podacima hidrološke stanice Slavonski Brod ‒ rijeke Save za isti period, kako bi se odredila mjerodavnost proučavanog niza.
Ključne riječi: cikličnost, hidrološki ciklus, sušni i vodni periodi, velike vode.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R. (2003). Analiza cikličnosti sušnih i vodnih perioda na rijeci Ukrini. Herald, 8, 61‒74.