Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 37.018:37.062-057.874
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327149M
DOWNLOAD.pdf


Драшко Маринковић1, Александар Мајић1 и Александра Петрашевић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: Ова студија представља анализу фактора и ставова ученика трећих и четвртих разреда средњих школа у Републици Српској о намјерама за наставак школовања. Истраживање је урађено на основу анкетног упитника на обухвату од 84 од укупно 93 средње школе на територији Републике Српске. Анкетирањем су обухваћени сви пунољетни ученици трећих и четвртих разреда средњих школа, на репрезентативном узорку од 9188 ученика или 83.5 % ове популације. На основу резултата истраживања може се закључити да 55.9 % средњошколаца жели да настави школовање, 21.9 % не жели, док је 22.2 % неодлучно у вези са наставком образовања. Резултати указују да ученици четвртих разреда имају већу жељу за наставком школовања (61.1 %) у односу на ученике трећих разреда (47.0 %). Изразито висок ниво статистичке значајности уочава се код пола и типа насеља, с обзиром на то да су веће аспирације за наставком школовања уочене код ученица, као и код средњошколаца из урбаних средина. Анализа ставова према мјесту пребивалишта, такође је показала значајне регионалне разлике у погледу намјера за наставак школовања. Резултати добијени у овој студији у сагласности су са сличним истраживањима у земљама окружења и као такви могу се искористити за израду стратешких докумената у Републици Српској.

Кључне ријечи: ставови о наставку школовања, средњошколци, високо образовање, Република Српска.


ANALYSIS OF FACTORS AND ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR CONTINUATION OF EDUCATION

Draško Marinković1, Aleksandar Majić1* and Aleksandra Petrašević1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: This study presents an analysis of the factors and attitudes of third and fourth grade high school students in the Republic of Srpska regarding their intentions to pursue further their education. The research was conducted through a questionnaire administered in 84 out of a total of 93 secondary schools in the territory of the Republic of Srpska. The survey included all adult students in the third and fourth grades of secondary schools, on a notable sample of 9188 students or 83.5 % of this population. Based on the research findings, it can be inferred that 55.9 % of high school students express a desire to continue their education, while 21.9 % do not wish to do so, and 22.2 % remain undecided about their educational aspirations. The results show that fourth-grade students exhibit a stronger inclination to continue their education (61.1 %) compared to their third-grade counterparts (47.0 %). A remarkably high level of statistical significance is observed in relation to gender and place of residence, given that higher aspirations for continuing education are observed in female students, as well as in high school students from urban areas. Analysis of attitudes by place of residence also showed significant regional differences in terms of intentions to continue education. The results obtained in this study align with similar research conducted in neighbouring countries and hold relevance for the formulation of strategic documents in the Republic of Srpska.

Keywords: attitudes about continuing education, high school students, higher education, the Republic of Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Маринковић, Д., Мајић, А., & Петрашевић, А. (2023). Aнализа фактора и ставова ученика средњих школа за наставак школовања. Гласник/Herald, 27, 149‒179. https://doi.org/10.7251/HER2327149M

Marinković, D., Majić, A., & Petrašević, A. (2023). Analysis of Factors and Attitudes of Secondary School Students for Continuation of Education. Гласник/Herald, 27, 149‒179. https://doi.org/10.7251/HER2327149M


Аутор за кореспонденцију: Александар Мајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Mладена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org
Author for correspondence: Aleksandar Majić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org