Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 37.018:37.062-057.874
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327149M
DOWNLOAD.pdf


Draško Marinković1, Aleksandar Majić1 i Aleksandra Petrašević1
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

 

Sažetak: Ova studija predstavlja analizu faktora i stavova učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj o namjerama za nastavak školovanja. Istraživanje je urađeno na osnovu anketnog upitnika na obuhvatu od 84 od ukupno 93 srednje škole na teritoriji Republike Srpske. Anketiranjem su obuhvaćeni svi punoljetni učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola, na reprezentativnom uzorku od 9188 učenika ili 83.5 % ove populacije. Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da 55.9 % srednjoškolaca želi da nastavi školovanje, 21.9 % ne želi, dok je 22.2 % neodlučno u vezi sa nastavkom obrazovanja. Rezultati ukazuju da učenici četvrtih razreda imaju veću želju za nastavkom školovanja (61.1 %) u odnosu na učenike trećih razreda (47.0 %). Izrazito visok nivo statističke značajnosti uočava se kod pola i tipa naselja, s obzirom na to da su veće aspiracije za nastavkom školovanja uočene kod učenica, kao i kod srednjoškolaca iz urbanih sredina. Analiza stavova prema mjestu prebivališta, takođe je pokazala značajne regionalne razlike u pogledu namjera za nastavak školovanja. Rezultati dobijeni u ovoj studiji u saglasnosti su sa sličnim istraživanjima u zemljama okruženja i kao takvi mogu se iskoristiti za izradu strateških dokumenata u Republici Srpskoj.

Ključne riječi: stavovi o nastavku školovanja, srednjoškolci, visoko obrazovanje, Republika Srpska.


ANALYSIS OF FACTORS AND ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR CONTINUATION OF EDUCATION

Draško Marinković1, Aleksandar Majić1* and Aleksandra Petrašević1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: This study presents an analysis of the factors and attitudes of third and fourth grade high school students in the Republic of Srpska regarding their intentions to pursue further their education. The research was conducted through a questionnaire administered in 84 out of a total of 93 secondary schools in the territory of the Republic of Srpska. The survey included all adult students in the third and fourth grades of secondary schools, on a notable sample of 9188 students or 83.5 % of this population. Based on the research findings, it can be inferred that 55.9 % of high school students express a desire to continue their education, while 21.9 % do not wish to do so, and 22.2 % remain undecided about their educational aspirations. The results show that fourth-grade students exhibit a stronger inclination to continue their education (61.1 %) compared to their third-grade counterparts (47.0 %). A remarkably high level of statistical significance is observed in relation to gender and place of residence, given that higher aspirations for continuing education are observed in female students, as well as in high school students from urban areas. Analysis of attitudes by place of residence also showed significant regional differences in terms of intentions to continue education. The results obtained in this study align with similar research conducted in neighbouring countries and hold relevance for the formulation of strategic documents in the Republic of Srpska.

Keywords: attitudes about continuing education, high school students, higher education, the Republic of Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):

Marinković, D., Majić, A., & Petrašević, A. (2023). Analiza faktora i stavova učenika srednjih škola za nastavak školovanja. Glasnik/Herald, 27, 149‒179. https://doi.org/10.7251/HER2327149M

Marinković, D., Majić, A., & Petrašević, A. (2023). Analysis of Factors and Attitudes of Secondary School Students for Continuation of Education. Glasnik/Herald, 27, 149‒179. https://doi.org/10.7251/HER2327149M


Autor za korespondenciju: Aleksandar Majić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org
Author for correspondence: Aleksandar Majić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org