UDC: 712.32(497.6 Bjelasica)
DOWNLOAD .pdf


Darko Brajušković1 i Goran Trbić2
1 Nacionalni park „Biogradska gora“, Kolašin
2 Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su analizirani biogeografski motivi Nacionalnog parka „Biogradska gora“. Biogeografski motivi, kao komponenta pejzaža Bjelasice, su osnovni i ključni faktor prirodne turističke ponude. Autentična vrijednost Nacionalnog parka je prašumski dio, karakterističan po raznovrsnom i bogatom biljnom i životinjskom svijetu. Biljni pokrivač je bujno izražen, estetski oblikovan i ukomponovan u morfologiju terena pokazujući poseban ugođaj psihofizičkoj rekreaciji. Glavne životinjske zajednice koje se mogu valorizovati kroz turističku ponudu su razne vrste divljači, te ornitofauna i ihtiofauna.
Ključne riječi: biogeografski motivi, flora, fauna, turistička ponuda, Nacionalni park, Biogradska gora, Bjelasica, pejzaž, razvoj turizma.


CITIRAJTE (Cite this article):
Brajušković, D., & Trbić, G. (2003). Analiza temperaturnih promjena i posljedice na ekosisteme Lijevče polja. Herald, 8, 113‒119.