Оригиналан научни рад
UDC: 910.2:528.93(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Aлександра Петрашевић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je указан значај центрографије као географске дисциплине и метода истраживања размјештаја елемената геопростора. Употребом центрографског метода добила се апроксимација централних тачака, које представљају резултат наравномјерности развоја, кретања и мијењања анализираних елемената геопростора на територији Републике Српске. Размјештај одговарајућих елемената геопростора, сведен je на једну тачку у простору, као резултанта бројних чинилаца који утичу на њу.
Кључне ријечи: центрографија, географски и демографски центар.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Петрашевић, A. (2004). Центрографски метод и његова примјена у одређивању елемената геопростора Републике Српске. Herald, 9, 45‒65.