Originalan naučni rad
UDC: 910.2:528.93(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Aleksandra Petrašević
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je ukazan značaj centrografije kao geografske discipline i metoda istraživanja razmještaja elemenata geoprostora. Upotrebom centrografskog metoda dobila se aproksimacija centralnih tačaka, koje predstavljaju rezultat naravnomjernosti razvoja, kretanja i mijenjanja analiziranih elemenata geoprostora na teritoriji Republike Srpske. Razmještaj odgovarajućih elemenata geoprostora, sveden je na jednu tačku u prostoru, kao rezultanta brojnih činilaca koji utiču na nju.
Ključne riječi: centrografija, geografski i demografski centar.


CITIRAJTE (Cite this article):
Petrašević, A. (2004). Centrografski metod i njegova primjena u određivanju elemenata geoprostora Republike Srpske. Herald, 9, 45‒65.