Оригинални научни рад
UDC: 627.1(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Pадислав Тошић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je анализирано стање ерозионих процеса у сливу акумулације Дренова. Сагледавањем обима и интензитета ерозионих процеса омогућава се увид у количину ерозионог материјала који се уноси у акумулацију што je и кључни проблем даљње експлоатације овог хидротехничког објекта.
Кључне ријечи: ерозија, примарни фактори ерозије, коефицијент ерозије, продукција наноса, транспорт наноса.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, P. (2005). Ерозиони процеси у сливу акумулације Дренова. Herald, 10, 29‒48.