Originalni naučni rad
UDC: 627.1(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Padislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je analizirano stanje erozionih procesa u slivu akumulacije Drenova. Sagledavanjem obima i intenziteta erozionih procesa omogućava se uvid u količinu erozionog materijala koji se unosi u akumulaciju što je i ključni problem daljnje eksploatacije ovog hidrotehničkog objekta.
Ključne riječi: erozija, primarni faktori erozije, koeficijent erozije, produkcija nanosa, transport nanosa.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, P. (2005). Erozioni procesi u slivu akumulacije Drenova. Herald, 10, 29‒48.