UDK: 39 ДЕДИЈЕР J.
doi:10.7251/HER0913017G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато и Ирена Медар–Тањга
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет

 

Сажетак: Огроман је допринос Јевта Дедијера у развоју географске науке, првенствено антропогеографије и глациологије. Посебан допринос остварио је у прикупљању и обради етнолошке грађе са простора српских земаља. Афирмацију угледног истраживача стекао је кроз дјела посвећена Херцеговини, Билећким Рудинама, Старој Србији, Новој Србији. У наведеним дјелима освјетљава развојне етно-културне, етно-социјалне и у извјесној мјери геополитичке процесе у српским земљама кроз различите историјске периоде.
Кључне ријечи: етничка структура, етногенеза, Срби, Арбанаси, Арнаути, Муслимани, Цинцари, Херцеговина, Билећке Рудине, Стара Србија, Нова Србија, Косово, Метохија, Рас, Македонија.


 

ETHNOLOGICAL MATERIALS IN JEVTO DEDIJER WORK

 

Rajko Gnjato and Irena Medar-Tanjga
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: In the development of geographical sciences, mainly in anthropogeography and glaciology, immeasurable contribution comes from Jevto Dedijer. He made a special contribution to the gathering and processing of ethnological materials from the areas of Serbian soil. Recognition of this eminent researcher began with his works on Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia etc. Ethnological materials that he collected in his work shed more light on development of ethno-cultural, ethnosocial and in some degree geopolitical processes on Serbian soil through different historical periods.
Key words: ethnic structure, ethnogenesis, Serbs, Arbanases, Arnauts, Muslims, Aromanians, Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia, Kosovo, Metohia, Ras, Macedonia.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., & Медар–Тањга, И. (2010). Етнолошка грађа у дјелима Јевта Дедијера. Herald, 13, 14‒27. doi:10.7251/HER0913017G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org