Оригинални научни рад
UDC: 528.94:551.4
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Геоморфолошко картирање коме се у савременим геоморфолошким истраживањима придаје велики значај, намеће потребу перманентног праћења свих промјена у свијету савремених технологија. Технолошки развој информационих технологија посљедњих двадесет година отворио је нове могућности у области геоморфолошког картирања и то посебно примјеном географских информационих система и глобалног позиционог система. У овом раду се анализира примјена географских информационих система и глобалног позиционог система у картирању ерозије, као и могућност формирања геоморфолошке базе података кориштењем савремених ГПС и ГИС технологија.
Кључне ријечи: геоморфолошко картирање, Глобални позициони систем (ГПС), Географски информациони системи (ГИС), базе података, ерозија земљишта.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2008). Геоморфолошко картирање примјеном савремених технологија. Herald, 12, 109‒119.