ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 16 - DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Рајко Гњато и Марко Станојевић
ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЉЕДИЦЕ ВЈЕШТАЧКИХ ЕТНОГЕНЕЗА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ

Rajko Gnjato and Marko Stanojević
GEOPOLITICAL CONSEQUENCES OF ARTIFICIAL ETHNO-GENESIS IN FORMER SFR YUGOSLAVIA REGION


Игор Зекановић
РЕЛИГИЈСКО-ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ГЕОПРОСТОРА БИХ КАО ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКИХ ПРОЦЕСА

Igor Zekanović
RELIGIOUS-CIVILIZATION FEATURES OF BIH GEO-SPACE AS A DETERMINANT OF MODERN POLITICAL-GEOGRAPHICAL PROCESSES


Дејан Ђорђевић, Тијана Дабовић, Неда Живак
СЛАБОСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНЕ ЗОНЕ ПРЕМА БУГАРСКОЈ

Dejan Đorđević, Tijana Dabović and Neda Živak
THE WEAKNESS OF SPATIAL PLANNING IN SERBIA: SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING OF BORDER AREA TOWARDS BULGARIA AS A CASE STUDY


Миленко Живковић и Мира Мандић
КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Milenko Živković and Mira Mandić
CULTURAL LANDSCAPE IN THEORY AND PRACTICE OF SPATIAL PLANNING


Мира Мандић
ПОИМАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ РУРАЛНОСТИ И УРБАНОСТИ У БОСНИ  И ХЕРЦЕГОВИНИ

Mira Mandić
THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF RURAL AND URBAN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


Драгољуб Секуловић и Синиша Дробњак
АНАЛИЗА АУТОМАТСКЕ КАРТОГРАФСКЕ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ У ДИГИТАЛНОМ КАРТИРАЊУ

Dragoljub Sekulović and Siniša Drobnjak
ANALYSIS OF AUTOMATIC CARTOGRAPHIC GENARALIZATION IN DIGITAL MAPPING


Јелена Јовичић и Саша Т. Бакрач
ПРИМЕНА ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНО СРЕДИНЕ, ЕКОЛОШКОГ ПРАВА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕНОМ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКА

Jelena Jovičić and Saša T. Bakrač
APPLICATION OF THE ENVIRONMENT PROTECTION POLICY AND THE ENVIRONMENTAL LAW AND THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT