ГЛАСНИК/HERALD – 25 (2021)

ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 25 - DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ
КОРИЦЕ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)

ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић и Марко Иванишевић
ПРОМЈЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА У ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ 1961‒2016. ГОДИНЕ

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić and Marko Ivanišević
CHANGES IN AIR TEMPERATURE OVER THE EAST HERZEGOVINA IN THE 1961‒2016 PERIODS


Дејан Ђорђевић, Тијана Дабовић, Тијана Ђорђевић и Бојана Пјановић
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИЗРАДИ СЦЕНАРИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2035. ГОДИНЕ

Dejan Đorđević, Tijana Dabović, Tijana Đorđević and Bojana Pjanović
METHODOLOGICAL APPROACH TO CREATION OF SPATIAL DEVELOPMENT SCENARIO OF THE REPUBLIC OF SERBIA UNTIL 2035


Мирко Грчић
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ РУСКИХ КАРТОГРАФА У 19. ВЕКУ

Mirko Grčić GEOGRAPHICAL MAPS OF SERBIA AND MONTENEGRO BY RUSSIAN CARTOGRAPHERS IN THE 19TH CENTURY


Мирјана Гајић, Рајко Голић иСрђа Поповић
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СИРОМАШТВО

Mirjana Gajić, Rajko Golić and Srđa Popović
GLOBALIZATION AND POVERTY


Виктор Николајевич Федоркo
ПРОМЈЕНЕ У ЕТНИЧКОЈ СТРУКТУРИ И ТЕРИТОРИЈАЛНОМ РАЗМЈЕШТАЈУ ГЛАВНИХ ЕТНИЧКИХ ГРУПА У РЕПУБЛИЦИ УЗБЕКИСТАН У ПОСТ-СОВЈЕТСКОМ ПЕРИОДУ

Viktor Nikolaevich Fedorko
CHANGE IN THE ETHNIC STRUCTURE OF POPULATION AND SETTLEMENT OF THE MAIN ETHNOS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE POST-SOVIET PERIOD


Лука Сабљић и Даворин Бајић
МАПИРАЊЕ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА ПРИМЈЕНОМ ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ НА ПРИМЈЕРУ РИЈЕКЕ САНЕ

Luka Sabljić and Davorin Bajić
MAPPING OF FLOODED AREAS USING REMOTE SENSING ON THE EXAMPLE OF THE SANA RIVER


Мира Мандић и Драгица Делић
СОЦИЈАЛНОГЕОГРАФСКЕ ПОСЉЕДИЦЕ ПРОМЈЕНА У СТРУКТУРИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Mira Mandić and Dragica Delić
SOCIO-GEOGRAPHICAL CONSEQUENCES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA’S ECONOMY


Александра Петрашевић, Даворин Бајић и Лука Сабљић
УТИЦАЈ РЕЉЕФА НА ПРОСТОРНУ ДИСТРИБУЦИЈУ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić and Luka Sabljić
THE IMPACT OF RELIEF ON THE DISTRIBUTION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA


Дејан Пухалo и Мира Мандић
МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ГЕОПОТЕНЦИЈАЛА ПОДРУЧЈА ЗУБАЧКА УБЛА – ГРАД ТРЕБИЊЕ – ПРИСТУП ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Dejan Puhalo and Mira Mandić
OPPORTUNITIES FOR TOURIST VALORIZATION OF THE ZUBAČKA UBLA AREA – CITY OF TREBINJE – AN APPROACH TO SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION


Милимир Лојовић, Обрен Гњато и Срђа Поповић
СТЕЋЦИ НА ПОДРУЧЈУ ТРЕБИЊА

Milimir Lojović, Obren Gnjato and Srđa Popović
THE ORIGIN OF STEĆAK TOMBSTONES LOCATED IN TREBINJE AREA


Слађана Петронић, Биљана Лубардa, Наташа Братић и Тања Максимовић
УРБАНА ФЛОРА БИЈЕЉИНЕ

Slađana Petronić, Bilјana Lubarda, Nataša Bratić and Tanja Maksimović
URBAN FLORA OF BIJELJINA


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.