ГЛАСНИК/HERALD – 26 (2022)

ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ – HERALD IN WHOLE – 26 – DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ
КОРИЦЕ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)


Горан Трбић, Владимир Ђурђевић, Татјана Попов, Стеван Савић и Драган Бурић
ПРОЈЕКЦИЈЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

Goran Trbić, Vladimir Đurđević, Tatjana Popov, Stevan Savić and Dragan Burić
PROJECTIONS OF CLIMATE CHANGES IN THE VRBAS RIVER BASIN


Даворин Бајић, Драгутин Аџић и Лука Сабљић
КЛАСИФИКАЦИЈА ОЗИМИХ КУЛТУРА КОМБИНАЦИЈОМ ВИШЕВРЕМЕНСКИХ ОПТИЧКИХ СЕНТИНЕЛ-2 И РАДАРСКИХ СЕНТИНЕЛ-1 СНИМАКА

Davorin Bajić, Dragutin Adžić and Luka Sabljić
WINTER CROPS CLASSIFICATION USING COMBINATION OF MULTI-TEMPORAL OPTICAL SENTINEL-2 AND RADAR SENTINEL-1 IMAGES


Бранислав Драшковић
ТИПОВИ И ПРОМЈЕНЕ ПОВРШИНСКЕ ВЛАЖНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА WАTER AND WETNESS БАЗИ ПОДАТАКA

Branislav Drašković
TYPES AND CHANGES OF SURFACE WETNESS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA ACCORDING TO COPERNICUS WATER AND WETNES DATABASE


Млађен Трифуновић
ХАРВИЈЕВО БАЛТИМОРСКО ПРЕУМЉЕЊЕ И НАЦРТ КРИТИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ

Mlađen Trifunović
HARVEY’S BALTIMORE CONVERSION (METANOIA) AND OUTLINE OF CRITICAL GEOGRAPHY


Дајана Тешић
ПРИМЕНА ГИС-А У ПРОЦЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА

Dajana Tešić
APPLICATION OF GIS IN SOLAR ENERGY POTENTIAL ASSESSMENT IN KURŠUMLIJA MUNICIPALITY


Мира Мандић, Драгица Делић и Бојан Гарић
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА – ПРИМЈЕР ПРОСТОРА ЗМИЈАЊА

Mira Mandić, Dragica Delić, and Bojan Garić
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS TO REVITALIZATION OF RURAL AREAS – THE STUDY CASE OF ZMIJANJE


Mарија Стојановић, Марко Симић, и Драгољуб Секуловић
ГРАФИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ ВОЈНЕ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ РАЗМЕРА 1:25000

Marija Stojanović, Marko Simić, and Dragoljub Sekulović
GRAPHIC DESIGN OF MILITARY TOPOGRAPHIC MAPS SCALE 1:25000


Иван Милић
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ivan Milić
BASIC INDICATORS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF BRČKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.