Оригинални научни рад/Original scientific paper
USC 339.732.4:364.662(1-773)
DOI 10.7251/HER2125077G
DOWNLOAD .pdf


Мирјана Гајић1, Рајко Голић1 и Срђа Поповић2
1
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
2Факултет за медитеранске пословне студије, Тиват, Црна Гора

 

Сажетак: У раду се анализира вишедимензионални феномен сиромаштва који се јавља као глобални друштвени проблем. Сиромаштво представља сложени социјални проблем који се не може анализирати само показатељима као што је БДП по становнику, који је најчешћи показатељ, већ у комбинацији са осталим показатељима, који дају реалнију слику о димензији и обиму сиромаштва у свету и у Србији. Рад указује на узроке сиромаштва, географску дистрибуцију, социјалну дистрибуцију и последице које то има на појединца и друштво у целини. Важно питање које аутори анализирају је корелација између сиромаштва и глобалних трендова који су резултат међународних економских односа и нивоа развоја. У раду се поставља питање да ли и у којој мери глобализација утиче на сиромаштво и да ли је економски раст довољно средство за смањење сиромаштва.
Кључне речи: сиромаштво, апсолутно сиромаштво, релативно сиромаштво, индекс људског развоја, глобализација.


 

GLOBALIZATION AND POVERTY

 

Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 and Srđa Popović2
1University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia
2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

  

Abstract: The paper analyzes the multidimensional phenomenon of poverty that appears as a global social problem. Poverty represents a complex social problem that can not be analyzed only by indicators such as GDP per capita, which is the most common indicator, but in combination with other indicators, which give a more realistic picture of the dimension and the extent of poverty in the world and in Serbia. The paper points to causes of poverty, geographical distribution, social distribution and the consequences it has for the individual and society as a whole. The important issue that the authors analyze is the correlation between poverty and global trends that are the result of international economic relations and the level of development. The paper raises the question of whether and to what extent globalization impacts on poverty and whether economic growth is sufficient means to reduce poverty.
Key words: poverty, absolute poverty, relative poverty, human development index, globalization.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Гајић, М., Голић Р., & Поповић, С. (2021). Глобализација и сиромаштво. Гласник/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalization and Poverty. Гласник/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Голић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/3, 11000 Београд, Србија, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

Corresponding author: Rajko Golić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

 

 

 

 


Мирјана Гајић1, Рајко Голић1 и Срђа Поповић2

1Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

2Факултет за медитеранске пословне студије, Тиват, Црна Гора

 

 

Сажетак: У раду се анализира вишедимензионални феномен сиромаштва који се јавља као глобални друштвени проблем. Сиромаштво представља сложени социјални проблем који се не може анализирати само показатељима као што је БДП по становнику, који је најчешћи показатељ, већ у комбинацији са осталим показатељима, који дају реалнију слику о димензији и обиму сиромаштва у свету и у Србији. Рад указује на узроке сиромаштва, географску дистрибуцију, социјалну дистрибуцију и последице које то има на појединца и друштво у целини. Важно питање које аутори анализирају је корелација између сиромаштва и глобалних трендова који су резултат међународних економских односа и нивоа развоја. У раду се поставља питање да ли и у којој мери глобализација утиче на сиромаштво и да ли је економски раст довољно средство за смањење сиромаштва.

Кључне речи: сиромаштво, апсолутно сиромаштво, релативно сиромаштво, индекс људског развоја, глобализација.

 

 

GLOBALIZATION AND POVERTY

 

Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 and Srđa Popović2

1University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia

2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

 

 

Abstract: The paper analyzes the multidimensional phenomenon of poverty that appears as a global social problem. Poverty represents a complex social problem that can not be analyzed only by indicators such as GDP per capita, which is the most common indicator, but in combination with other indicators, which give a more realistic picture of the dimension and the extent of poverty in the world and in Serbia. The paper points to causes of poverty, geographical distribution, social distribution and the consequences it has for the individual and society as a whole. The important issue that the authors analyze is the correlation between poverty and global trends that are the result of international economic relations and the level of development. The paper raises the question of whether and to what extent globalization impacts on poverty and whether economic growth is sufficient means to reduce poverty.

Key words: poverty, absolute poverty, relative poverty, human development index, globalization.

 

Аутор за кореспонденцију: Рајко Голић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/3, 11000 Београд, Србија, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

Corresponding author: Rajko Golić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

 

ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Гајић, М., Голић Р., & Поповић, С. (2021). Глобализација и сиромаштво. Гласник/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalization and Poverty. Гласник/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G