Прегледни научни рад/Review scientific paperer
UDC 912.43(084.3-1):766
DOI 10.7251/HER2226135S
COBISS.RS-ID 137073921
DOWNLOAD .pdf


Марија Стојановић1, Марко Симић1 и Драгољуб Секуловић2*

1Војногеографски институт ,,Генерал Стеван Бошковић“, Београд, Србија
2Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Факултет за пословне студије и право, Београд, Србија

 

Сажетак: Дизајнирање и картирање представљају веома важан део рада у области развоја картографије. Топограф- ска карта (TK) је графички приказ у размери, који приказује хоризонталне и вертикалне топографске каракте- ристике неког дела Земљине површине, систематски уцртана на равну површину. Користи се за представљање карактеристика земљишта у погледу рељефа, хидрографије, вегетације, насељених места и комуникација и имају најразличитију примену од информисања и оријентације до многих других сфера људског деловања. Најширу примену у Србији има војна топографска карта размера 1:25000 (TK25). Карту чине четири категорије елемената: математички, географски, допунски и елементи оформљења карте. У раду су обрађени ови сегменти, а нарочито физичко-географски и друштвено-географски елементи карте: када се дају, у којој мери, на који начин и визуелно приказани како изгледају на TK наведене размере.

Кључне речи: дизајнирање, топографска карта, садржај карте, графичко представљање. Review scientific paper


GRAPHIC DESIGN OF MILITARY TOPOGRAPHIC MAPS SCALE 1:25000

 

Marija Stojanović1, Marko Simić1 and Dragoljub Sekulović2*

1Institute of Military Geography “General Stevan Bošković”, Belgrade, Serbia
2University “Union – Nikola Tesla”, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Serbia

 

Abstract: Designing and mapping represent a very important part of work in the field of cartography development. A topographic map (TМ) is a scaled graphic representation that shows the horizontal and vertical topographic features of a part of the Earth’s surface, systematically drawn on a flat surface. It is used to represent the features of the land in terms of contour, hydrography, vegetation, settlements, and communications and has a wide variety of applications from information and orientation to many other spheres of human activity. The military topographic map with a scale of 1:25000 (TМ25) is the most widely used in Serbia. The map is made up of four categories of elements: mathematical, geographical, supplementary, and map design elements. These segments, especially the physical-geographical and social- geographical elements of the map, are processed in the paper: when they are given, to what extent, in what way, and visually shown how they look on the TМ of the specified scale.

Key words: design, topographic map, map content, graphic representation.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Стојановић, М., Симић, М., & Секуловић, Д. (2022). Графичко дизајнирање војне топографске карте размера 1:25000. Гласник/Herald, 26, 135–155. https://doi.org/10.7251/HER2226135S

Stojanović, M., Simić, M., & Sekulović, D. (2022). Graphic design of militray topographic Maps Scale 1:25000. Гласник/Herald, 26, 135–155. https://doi.org/10.7251/HER2226135S


Аутор за кореспонденцију: Драгољуб Секуловић, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду, Факултет за пословне студије и право, Јурија Гагарина 149А, 11070 Београд, Србија, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk

Corresponding author: Dragoljub Sekulović, “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Faculty of Business Studies and Law, Jurija Gagarina 149A, 11070 Belgrade, Serbia, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk