Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC159.937.52:[911.3:327(100)
DOI 10.7251/HER2226073T
COBISS.RS-ID 137073153
DOWNLOAD .pdf


Млађен Трифуновић1*

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Промјене теоријско-методолошких парадигми током развоја научника релативно су честа појава. Међу- тим, промјена коју доживљава Дејвид Харви доласком у Балтимор јесте сасвим друге природе. Аутор рада тврди да наведена промјена има све елементе преумљења (метаноје). Преумљење подразумијева и појаву критичко-рефле- ксивног прочишћења са изразитим етичким елементима. У раду се издвајају и анализирају три темељна аспекта Харвијевог преумљења – преумљење у вези односа теорије и методологије науке, дискурзивно-епистемолошко преумљење и преумљење у вези питања истине, односно друштвене правде. У завршном дијелу рада на основу ових елемената извршена је и интерпретација и демонстрација Харвијевог начина анализе односа просторних форми и друштвених процеса, која и чини суштину критичке географије.

Кључне ријечи: Дејвид Харви, Балтимор, преумљење, истина, методологија, епистемологија, филозофија прос- тора, просторне форме, друштвена правда.


HARVEY’S BALTIMORE CONVERSION (METANOIA) AND OUTLINE OF CRITICAL GEOGRAPHY

 

Mlađen Trifunović1* 

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: Changes in theoretical-methodological paradigms during the scientific development are a relatively common phenomenon. However, the change experienced by David Harvey upon his arrival in Baltimore is of a completely different nature. The author argues that the mentioned change has all the elements of conversion. Conversion also implies the appearance of a critical-reflexive purification with distinct ethical elements. The paper singles out and analyzes three fundamental aspects of Harvey’s conversion – conversion regarding the relationship between theory and methodology of science, discursive-epistemological conversion and conversion regarding the issue of truth, that is, social justice. In the final part of the paper, based on these elements, the interpretation and demonstration of Harvey’s way of analyzing the relationship between spatial forms and social processes, which constitutes the essence of critical geography, was carried out.

Key words: David Harvey, Baltimore, metanoia, truth, methodology, epistemology, philosophy of space, spatial forms, social justice.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Трифуновић, М. (2022). Харвијево балтиморско преумљење и нацрт критичке географије. Гласник/Herald, 26, 73–89. https://doi.org/10.7251/HER2226073T

Trifunović, M. (2022). Harvey’s Baltimore Conversion (Metanoia) and outline of critical Geography. Гласник/Herald, 26, 73–89. https://doi.org/10.7251/HER2226073T


Аутор за кореспонденцију: Млађен Трифуновић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: trifunovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: trifunovic@pmf.unibl.org