GLASNIK (HERALD) ima status naučnog časopisa.

Izdavač časopisa je Geografsko društvo Republike Srpske.

Izlazi jednom godišnje. Prvi broj objavljen je 1996. godine. U časopisu se objavljuju radovi koji treba da budu originalan doprinos na polju geografskih nauka. Uredništvo prima rukopise tokom cijele godine. Časopis se štampa dvostubično, na srpskom i engleskom jeziku.

Časopis ima UDK broj (911), ISSN broj (2232-8610) i e-ISSN broj (2232-8629). Svaki rad u časpoisu ima UDK broj, kategoriju (tip članka), sažetak članka (apstrakt) i ključne riječi, te podatke o autoru i instituciji.

Časopis je registrovan u bibliografskoj bazi podataka COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Od 2010. godine, časopis ima analitički obrađene članke (DOI – Digital Object Identifier System i COBISS) koji se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i uvršten je u centralni elektronski katalog.

Ima registrovanu internet stranicu (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) na kojoj su objavljeni svi brojevi časopisa.

Na rang-listi kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj u skladu sa odredbama Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 77/17) časopis se nalazi u prvoj kategoriji.

Od maja 2021. godine urednik časopisa je dr Davorin Bajić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Studijski program Geografija). Pored glavnog urednika, uređivački odbor časopisa GLASNIK/HERALD čini deset eminentnih geografa (doktora geografskih nauka) iz zemlje (40 %) i inostranstva (60 %).