O ČASOPISU

 

GLASNIK/HERALD je naučni časopis, čiji je izdavač Geografsko društvo Republike Srpske (u suizdavaštvu sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci).

Prvi broj časopisa je objavljen 1996. godine. Objavljuje se jednom godišnje.

Časopis ima ISSN broj (2232-8610) i e-ISSN broj (2232-8629).

Registrovan je u bibliografskoj bazi COBISS/OPAC (Online Public Access Catalog).

Od 2010. godine, časopis ima analitički obrađene članke (DOI – Digital Object Identifier System i COBISS) koji se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i uvršten je u centralni elektronski katalog. Svi radovi u časopisu imaju dodijeljen UDC.

Časopis ima registrovanu internet stranicu (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) na kojoj su objavljeni svi brojevi časopisa.

Na rang-listi kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj u skladu sa odredbama Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 77/17) časopis se nalazi u prvoj kategoriji.

 

CILJEVI I DJELOKRUG ČASOPISA

 

GLASNIK/HERALD objavljuje samo originalne radove koji još nisu objavljeni u drugim naučnim publikacijama. Časopis objavljuje radove klasifikovane u sljedeće kategorije: originalni naučni rad, koji predstavlja autorsko originalno naučno istraživanje čiji rezultati još nisu objavljeni; pregledni naučni rad, koji predstavlja izvorni kritički pregled jednog istraživačkog polja ili njegovog dijela u kome je autor dao odgovarajući doprinos, vidljiv na osnovu autocitata; stručni rad, koji predstavlja koristan doprinos profesiji i ne mora predstavljati originalno istraživanje.

 

TEME ČASOPISA

 

Časopis GLASNIK/HERALD objavljuje radove iz oblasti geografije i njenih srodnih disciplina. Časopis objavljuje radove iz širokog spektra disciplina čiji su subjekti priroda (fizička geografija, geologija, nauka o tlu, ekologija, životna sredina, geohemijski procesi itd.), čovjek i njegove aktivnosti (društvena geografija, regionalna geografija, kartografija, turizam, prostorno planiranje, didaktika itd.). Objavljuju se radovi iz sljedećih oblasti: geomorfologija, geologija, klimatologija, hidrologija, biogeografija, geografija zemljišta, geografija stanovništva, geografija naselja, ekonomska geografija, turizam, politička geografija, regionalna geografija, prostorno planiranje, kartografija, geografski informacioni sistem itd.

 

POLITIKA OTVORENOG PRISTUPA ČASOPISA

 

Časopis GLASNIK/HERALD omogućava neposredan otvoreni pristup svim sadržajima u skladu sa principom da istraživanja dostupna javnosti podstiču veću globalnu razmjenu znanja, kako je to definisano licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Časopis dozvoljava autorima da nakon objavljivanja deponuju izdavačevu PDF verziju rada u repozitorijumima institucija i nekomercijalnih arhiva ili da ga objavljuju na njihovim ličnim veb-sajtovima (uključujući i društvene mreže kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) ili na veb-sajtovima Univerziteta/Fakulteta. Potrebno je pružiti potpune bibliografske podatke (imena autora, naslov rada, naziv časopisa, broj, stranice) o originalnoj publikaciji i povezati dokument sa DOI brojem rada.

 

PLAĆANJA

 

Časopis GLASNIK/HERALD ne naplaćuje nikakve naknade − ni za podnošenje rukopisa, ni za recenziranje radova, niti za njihovo objavljivanje.