Прегледни научни рад/Научная обзорная статья/Scientific paper review
UDC 911.2/.3:338.1(100)
DOI 10.7251/HER2016ООЗАК
DOWNLOAD .pdf


Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксенија Владимировна Мироненко, Елена Николај евна Самбурова, Николај Александрович Слука, Ирина Николајевна Тикунова, Татј ана Хаимовна Ткаченко, Александар Викторович Федорченко и Павел Jypjевич Фомичев
Катедра за географију свјетске привреде, Географски факултет, Московски државни универзигет — Ломоносов, Руска Федерација

 

Сажетак: Почетак епохе „транзщије светске привреде” и формирања мултиполарног света експерти тесно повезују са одступањем од достигнућа глобализације, са све већим истщањем величине регионализма, са све већом диверзификацијом и фрагментацијом савременог света, са повећањем ризика и претњи светском развоју. То актуелизује проблематику проучавања просторне организације глобалне економије и истовремено, захтевајући нову „идеологију”, усложњава избор приоритета у научно-истраживачкој делатности Катедре за географију светске привреде Географског факултета Државног универзитета „М. В. Ломоносов” за период од 2016. до 2020. године. У раду се наводе неки резулгати, донесених путем „буре идеја” колектива. Посебно се истиче даје потребна сушгинска ревизиј а темељних научних појмова териториј алне поделе рада, а такође свеобухватне оцене савременог суодноса к.ъучних актера светске привреде. Међу њима су, пре свега, земље-гиганти, посебно Кина, која се рапидно развија, и представља својеврсну локомотиву за укључивање земаља у развоју у међународну поделу рада. Друго, све je осетљивији утщај транснационалних корпорација на општу архитектуру и територијалну организацију светске привреде. Дати феномен захтева оснивање нове проблемске области у наущи — корпоративне геопоафије, као инструмента, који омогућава свестрано истраживање транснационалне поделе рада. Промене у распореду активних снага у тесној су вези са трансформацијама у оквиру индустријске и просторне структуре глобалне економије. У раду се постављају питања о развоју таквих процеса, као што су сервисизација привреде, реиндустријализација и неоиндустријализација, под којим се подразумева еволуциони прелаз на научно интензивну, високотехнолошку и масовно радно штедљиву и еколошкии ефикасну индустријску производњу. На основу прелиминарних истраживања са позщије релативно новог методолошког приступа (формирања ланаца вишка вредности) означен je вектор „географске транзиције” у њиховом преласку из развијених земаља у земље у развоју. То означава усложњавање територијалне структуре светске привреде и повећању значаја Полупериферије. Адекватну пажњу и анализу захтијева просторна прој екциј а глобалних процеса у виду издвајања посебне творевине — архипелага градова, који консолидује међународне мрежне структуре ТНК у носећу арматуру светске привреде. Запажа се перспективност у обједињавању рада у области географије светске привреде у подручју атласних информационих система (АИС), који према својим функционалним могућностима спадају у виши ниво електронских атласа.
Кључне речи: географија светске привреде, међународна подела рада, индустријски и просторни помаци у структури глобалне привреде, земље-гиганти, корпоративна географија, архипелаг градова, атласни информационн системи, приоритетн истраживања 2016—2020. г.


 

ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ МИРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА (к 25-летию кафедры географии мирового хозяйства)

 


Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксения Владимировна Мироненко, Елена Николаевна Самбурова, Николай Александрович Слука, Ирина Николаевна Тикунова, Татьяна Хаимовна Ткаченко, Александр Викторович Федорченко и Павел Юрьевич Фомичев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, географический факультет, кафедра географии мирового хозяйства, Россия

 

Аннотация: Наступление эпохи «мирохозяйственного перехода» и формирования многополярного мира тесно увязывается экспертами с откатом от завоеваний глобализации, усњлением формата регионализма, все возрастающей диверсификацией и фрагментацией современного мира, увеличением рисков и угроз мировому развитию. Это актуализирует проблематику изучения пространственной организации глобальной экономики и одновременно, требуя новых «идеологий», осложняет выбор приоритетов в научно-исследовательской деятельности кафедры географии мирового хозяйства географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2016—2020 гг. В статье подводятся некоторые итоги «мозгового штурма» коллектива. Особо отмечается, что в существенной ревизии нуждается основополагающее для науки понятие территориального разделениятруда, а также всеобъемлющая оценка современного соотношения ключевых акторов мирового хозяйства. В их число входят, во-первых, страны-гиганты, в частности стремительно растущий Китай — своего рода локомотив включения в международное разделение труда развивающихся стран. Во-вторых, все более ощутимо воздействие на общую архитектуру и территориальную организацию мировой экономики транснациональных корпораций. Феномен требует создания новой научной проблемной области — корпоративной географии, как инструмента, позволяющего всесторонне исследовать транснациональное разделение труда. Изменения в расстановке действующих сил теснейшим образом связаны с трансформациями в отраслевой и пространственной структуре глобальной экономики. В статье поднимаются вопросы развития таких процессов, как сервисизация экономики, реиндустриалазищи и неоиндустриализация, под которой понимается эволюционный переход к наукоемкому, высокотехнологичному, массово трудозамещающему и экологически эффективному промышленному
производству. На основе предварительных исследований с позиций сравнительно нового методологического подхода — формирования цепочек добаюенной стоимости — обозначен вектор «географического перехода» в их создании из развитых стран в развивающиеся Это означает усложнение территориальной структуры мирового хозяйства и увеличение значимости Полупериферии. Пристального внимания и анализа требует пространственная проекция глобализационных процессов в виде обособления особого образования — архипелага городов, консолидирующего международные сетевые структуры ТНК в опорно-узловой каркас мирового хозяйства. Отмечается перспективность объединения работ в области географии мирового хозяйства в среде атласных информационных систем (АИС), которые по своим функциональным возможностям относятся к высшему классу электронных атласов.
Ключевые слова: география мирового хозяйства, международное разделение труда, отраслевые и пространственные сдвиги в структуре глобальной экономики, страны-гиганты, корпоративная география, архипелаг городов, атласные информационные системы, приоритеты исследований, 2016—2020 гг.


 

HORIZONS OF RESEARCH IN GEOGRAPHY OF THE WORLD ECONOMY (The 25th anniversary of Department for Geography of World Economy)

 

Vladimir Alexandrovich Kolosov, Elena Alexandrovna Grechko, Xenia Vladimirovna Mironenko, Elena Nikolayevna Samburova, Nikolay Alexandrovich Sluka, Irina Nikolayevna Tikunova, Tatyana Haimovna Tkachenko, Alexandr Victorovich Fedorchenko, Pavel Yuryevich Fomichev
Department for Geography of World Economy, Faculty of Geography, Moscow State University Lomonosow, Russian Federation

 

Abstract. The advent of “world economic transition” and the fonnation of a multipolar world is closely linked, accolding to experts, with loss of globalization advances, which strengthens regionalism, increases diversification and fragmentation of the modem world, creating risks and threats to the world development. In this light studying the spatial organization of the global economy becomes more impoltant, and at the same time that complicates the choice of pliorities in the lesearch activities of the Department of geography of the world economy, Faculty of Geography, Moscow State Lomonosov University in 2016-20, requiring a new research ‘fideology”. The alticle summarizes some ideas expressedby the depaltment staff. It specifies that concept of tenitorial division of labor, as well as the defined set of key act01sin the world economy and common assumptions regarding their contributions to its development needs a significant revision. The above firstly concerns giant developing countries, in particular rapidly growing China— a kind of locomotive entraining other developing states. Further, the impact of multinationals on the overall architecture and the territorial organization of the global economy becomes more and more tangible. This phenomenon requires the creation of a new scientific area of concern — the corporate geography as a tool to thoroughly investigate the transnational division of labor. Changes in the balance of acting forces are closely related to changes in indust1Y composition and spatial organization of the global economy. The article raises the issues of development of such processes as tertiarization of the economy, reindustrialization and neoindustrialization, the latter being understood as an evolutionmy transition to a knowledge-intensive, high-tech, mass labor-replacing and environmentally efficient industrial production. Basing on preliminary’ research from the standpoint of a relatively new methodological approach fonnation of value chains — the vector of “geographical transition” ” in their creation from developed to developing countries was designated. This means increasing complexity of the territorial structure of the world economy and an increase in the importance of semi-periphery. A spatial projection of globalization processes in the fonn of emerging “archipelago of cities”, which consolidates the international network of TNCs as the supporting node frame of the global economy requires close attention and analysis. The need of comprehending the study scope in the field of geography of the world economy in medium Atlas Information Systems (AIS), which in terms of functionality belong to the upper class of electronic atlases, is noted.
Key words: geography of the world economy, the international division of labor, changes in industry composition and spatial organization of the global economy, giant country, corporate geography, urban archipelago, atlas information systems, research priorities, 2016-2020.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Колосов, В. А., Гречко, Е. А., Мироненко, К. В., Самбурова, Е. Н., Слука, Н. А., Тикунова, И. Н., Ткаченко, Т. Х., Федорченко, А. В., & Фомичев, П. Ј. (2016). Хоризонти истраживања у области географије светске привреде (поводом 25-годишњице Катедре за географију светске привреде). Herald, 20, 3−23. doi:10.7251/HER2016003AK

Kolosov, V. A., Grechko, E. A., Mironenko, X. V., Samburova, E. N., Sluka, N. A., Tikunova, I. N., Tkachenko, T. H., Fedorchenko, A. V., & Fomichev, P. Y. (2016). Horizons of Research in Geography of the World Economy (The 25th Anniversary of Department for Geography of World Economy). Herald, 20, 3−23. doi:10.7251/HER2016003AK