Прегледни рад
UDC: 502/504
DOWNLOAD .pdf


Чедомир Црногорац и Весна Бабић
Природно-математички факултет, Бањалука

           

Сажетак: Савремени човјек се данас, на почетку трећег миленијума, налази пред једним од највећих изазова у току свог постојања. Чињеница да je хумана популација, намјерно и/или ненамјерно, вршила трансформацију природне средине, која у суштини представља станиште људи и бројних биљних и животињских заједница. Међутим, мијењајући природу, хумана популација je истовремено вршила метаморфозу природне средине у географску средину, при чему je низ промјена био у функцији развоја материјалне и духовне културе наше цивилизације. Истовремено, све више долазе до изражаја и нежељене промјене које су по свом обиму често имале катастрофалне посљедице.
Циљ рада je да се одговори на питање: шта предузети да се преброди криза изазвана вишевјековном експлоатацијом наше планете, односно да се преброди криза изазвана вишеструким загађењем природне средине?
Један од првих одговора науке био je конкретно предузимање активности за заштиту геонасљеђа у систему природних вриједности. Објективно, данас je све већи број научних области и дисциплина које се баве односима узајамног дејства између природе и човјека. Однос хумане популације и животне средине можемо (често и морамо) посматрати само као интер-мултидисциплинарну науку, са веома значајним садржајем и обимом појмова и термина.
У оквиру овог комплексног односа човјека и природе функционише низ научних дисциплина и области које се баве, у складу са својим предметом и циљем истраживања, конкретним проблемима животне средине.
Проблематика животне средине одавно je превазишла ниво академских расправа: то je проблематика која je веома широка и разноврсна, али je истовремено јединствена. Отуда се проблеми животне средине могу проучавати (рјешавати) са различитим приступима: географски, еколошко-биолошки, хемијско-физички, техничко-технолошки, урбанистички, здравствено-хигијенски, друштвено-економски, филозофски, етички, естетски и други приступи.
Кључне ријечи: природна и географска средина, животна средина, интердисциплинарност, мултидисциплинарност, енвиронментални.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Црногорац, Ч., & Бабић, В. (2005). Интер-мултидисциплинарни приступ животној средини. Herald, 10, 147‒162.