Pregledni rad
UDC: 502/504
DOWNLOAD .pdf


Čedomir Crnogorac i Vesna Babić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

           

Sažetak: Savremeni čovjek se danas, na početku trećeg milenijuma, nalazi pred jednim od najvećih izazova u toku svog postojanja. Činjenica da je humana populacija, namjerno i/ili nenamjerno, vršila transformaciju prirodne sredine, koja u suštini predstavlja stanište ljudi i brojnih biljnih i životinjskih zajednica. Međutim, mijenjajući prirodu, humana populacija je istovremeno vršila metamorfozu prirodne sredine u geografsku sredinu, pri čemu je niz promjena bio u funkciji razvoja materijalne i duhovne kulture naše civilizacije. Istovremeno, sve više dolaze do izražaja i neželjene promjene koje su po svom obimu često imale katastrofalne posljedice.
Cilj rada je da se odgovori na pitanje: šta preduzeti da se prebrodi kriza izazvana viševjekovnom eksploatacijom naše planete, odnosno da se prebrodi kriza izazvana višestrukim zagađenjem prirodne sredine?
Jedan od prvih odgovora nauke bio je konkretno preduzimanje aktivnosti za zaštitu geonasljeđa u sistemu prirodnih vrijednosti. Objektivno, danas je sve veći broj naučnih oblasti i disciplina koje se bave odnosima uzajamnog dejstva između prirode i čovjeka. Odnos humane populacije i životne sredine možemo (često i moramo) posmatrati samo kao inter-multidisciplinarnu nauku, sa veoma značajnim sadržajem i obimom pojmova i termina.
U okviru ovog kompleksnog odnosa čovjeka i prirode funkcioniše niz naučnih disciplina i oblasti koje se bave, u skladu sa svojim predmetom i ciljem istraživanja, konkretnim problemima životne sredine.
Problematika životne sredine odavno je prevazišla nivo akademskih rasprava: to je problematika koja je veoma široka i raznovrsna, ali je istovremeno jedinstvena. Otuda se problemi životne sredine mogu proučavati (rješavati) sa različitim pristupima: geografski, ekološko-biološki, hemijsko-fizički, tehničko-tehnološki, urbanistički, zdravstveno-higijenski, društveno-ekonomski, filozofski, etički, estetski i drugi pristupi.
Ključne riječi: prirodna i geografska sredina, životna sredina, interdisciplinarnost, multidisciplinarnost, environmentalni.


CITIRAJTE (Cite this article):
Crnogorac, Č., & Babić, V. (2005). Inter-multidisciplinarni pristup životnoj sredini. Herald, 10, 147‒162.