Оригинални научни рад
UDC: 602.4.032:504(497.6 Ramići)
DOWNLOAD .pdf


Душица Пешевић и Чедомир Црногорац
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Рјешавање проблема отпада представља један од приоритетних проблема заштите животне средине, не само на простору Бањалучке регије, него у цијелој Босни и Херцеговини. Изградња санитарне депоније подразумјева активности у више сукцесивних фаза међу којима најважније мјесто заузима избор локације депоније. С обзиром на економску ситуацију у нашој земљи, избор локације је најтежа фаза у цијелом процесу изградње санитарне депоније, јер треба пронаћи локацију на којој је могуће организовати технолошки процес, спровести све мјере заштите животне средине, а уз најмања могућа инвестициона улагања. Мора се извршити детаљно геолошко и хидрогеолошко испитивање терена и строго водити рачуна о потенцијалном загађењу површинских и подземних вода. Посебан задатак је избор локације са аспекта коришћења грађевинског земљишта и његове цијене, и осталих природних или урбаних вриједности које имају значајну улогу у погледу рационалности и реализације планиране депоније или њене санације, односно реконструкције.
Кључне ријечи: отпад, депонија, животна средина.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Пешевић, Д., & Црногорац, Ч. (2008). Избор локације депоније чврстог отпада и утицај на животну средину на примјеру депоније ,,Рамићи“ код Бањалуке. Herald, 12, 89‒107.