Stručni rad
UDC: 338.48
DOWNLOAD .pdf


Cilvana Đurašević

 

Sažetak: Turizam ima značajne uticaje na turističku destinaciju. Ovaj rad ima zadatak da uporedi i stavi u kontrast alternativne metodologije raspoložive za procenu uticaja turizma. Turizam može biti jedna od alternativa razvoja destinacije, a ponekad i jedina mogućnost. Stoga je izuzetno važno uporediti koristi i troškove koje turizam donosi, sa odgovarajućim vrednostima alternativne investicije. Dobijeni rezultati predstavljaju veoma važan input za planiranje, kao i za politiku donošenja odluka. Međutim, različite metodologije donose različite rezultate, različite tehnike imaju svoje prednosti i nedostatke. Zato je često, zavisno od potrebe neophodno kombinovati metodologije da bi se postigla maksimalna korist i minimalni troškovi, sa ekonomskog aspekta, socio-kulturološkog i razvoja sredine. U literaturi postoji veliki broj metodologija za procenu uticaja, a u svrhu ovog rada analiziraćemo „cost-benefit“ i metodologiju „multiplikatora“. Biće pomenute i neke metode koje se najčešće koriste kao dopuna ili u kombinaciji sa bazičnim metodologijama.
Ključne riječi: turist, uticaji turizma, ugostitelj, planiranje turizma, kapacitet, metodologija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Đurašević, C. (2005). Komparacija alternativnih metodologija za procenu uticaja turizma. Herald, 10, 163‒172.