Оригинални научни рад
UDC: 338.483(497.6 КРУПА HA ВРБАСУ)
DOWNLOAD .pdf


Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Град Бањалука, као административни и привредни центар Републике Српске, оскудна je по броју излетишта. Једна од излетничких дестинација je Крупа на Врбасу. Велики број природних и антропогених мотива, повољан саобраћајно-туристички положај, чине основне предуслове и претпоставке за развој туризма овог подручја. Излетничко-рекреативни, риболовни и ловни туризам имају највећу перспективу.
Кључне ријечи: Крупа на Врбасу, туризам, природни туристички мотиви, антропогени туристички мотиви.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Зекановић, И. (2005). Крупа на Врбасу ‒ туристичко-географски мотиви. Herald, 10, 107‒120.