Оригинални научни рад
UDC: 551.435.1(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Pадислав Тошић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Геоморфолошка истраживања рељефа слива Велике Укрине имала су за основни циљ ријешити проблем генезе и морфолошке еволуције рељефа слива у цјелини, али и питање постанка појединих морфолошких појава у рељефу овог слива. Централни проблем на бази којег je дато рјешење питања морфогенезе рељефа слива Велике Укрине je њено лактасто скретање. Проблем лактастог скретања ријечне долине Велике Укрине указао je на потребу истраживања узрока, односно разлога промјене праваца, али и на потребу да се пронађе одговор на питање о некадашњем правцу пружања ријечне долине Велике Укрине.
Кључне ријечи: морфологија, морфогенеза, лактасто скретање, ријечна долина.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, P. (2002). Лактасто скретање долине Велике Укрине. Herald, 7, 57‒66.