Originalni naučni rad
UDC: 551.435.1(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Padislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Geomorfološka istraživanja reljefa sliva Velike Ukrine imala su za osnovni cilj riješiti problem geneze i morfološke evolucije reljefa sliva u cjelini, ali i pitanje postanka pojedinih morfoloških pojava u reljefu ovog sliva. Centralni problem na bazi kojeg je dato rješenje pitanja morfogeneze reljefa sliva Velike Ukrine je njeno laktasto skretanje. Problem laktastog skretanja riječne doline Velike Ukrine ukazao je na potrebu istraživanja uzroka, odnosno razloga promjene pravaca, ali i na potrebu da se pronađe odgovor na pitanje o nekadašnjem pravcu pružanja riječne doline Velike Ukrine.
Ključne riječi: morfologija, morfogeneza, laktasto skretanje, riječna dolina.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, P. (2002). Laktasto skretanje doline Velike Ukrine. Herald, 7, 57‒66.