Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 378.147:911
DOI 10.7251/HER2218021T
DOWNLOAD .pdf


Млађен Трифуновић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска


Сажетак: У раду се анализирају могућности географског образовања у односу на фаворизоване STEM дисциплине. Сматрамо да и једна и друга област има јединствен когнитивни извор – просторно мишљење. Географско образовање недовољно користи своје могућности у развијању виших когнитивних способности просторног мишљења усљед неадекватних едукативних материјала, при чему би се требало угледати на пројекте као што су Thinking through Geography. Своје мјесто географско образовање треба да тражи и у незаобилазној
етичкој димензији просторности која суштински мањка техничко-математичко-инструменталном приступу у оквиру STEM-а. У раду су дати и темељни етичко-нормативни принципи проучавања и конструкције мјеста који би требали бити интегрисани у географске курикулуме и свакодневну праксу просторне трансформације друштва.
Кључне ријечи: географско образовање, STEM, просторно мишљење, етика, мјесто, нормативни принципи.


 

A PLACE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE AGE OF STEM DISCIPLINES?


Mlađen Trifunović
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska


Abstract: The paper analyzes the possibilities of geographic education in relation to favorable STEM disciplines. We believe that both one and the other domain have a unique cognitive source − spatial thinking. Geographical education underutilized their opportunities to develop higher cognitive skills of spatial thinking due to inadequate educational
materials. Geographic education should also seek its place in the inevitable ethical dimension of human spatiality, which essentially lacks within the STEM technical and mathematical-instrumental approach. The paper also provides basic ethical and normative principles for the study and  construction of places that should be integrated into geographic curricula and the everyday practice of spatial transformation of society.
Key words: geographical education, STEM, spatial thinking, ethics, place, normative principles.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трифуновић, М. (2018). Мјесто географског образовања у доба STEM дисциплина? Herald, 22, 21‒33. doi:10.7251/HER2218021T
Trifunović, M. (2018). A Place of Geographical Education in the Age of STEM Disciplines? Herald, 22, 21‒33. doi:10.7251/HER2218021T


Аутор за кореспонденцију: Млађен Трифуновић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org