Прегледни научни рад/Review scientific paper
UDC 338.43:332.1]:316.334.55
DOI 10.7251/HER2226109M
COBISS.RS-ID 137073665
DOWNLOAD .pdf


Мира Мандић1*, Драгица Делић1 и Бојан Гарић1

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У руралном простору Босне и Херцеговине (БиХ) / Републике Српске (РС) шире се подручја проблемског карактера. Њихова генеза је дуга и условљена првенствено факторима друштвено-географског карактера. Вишеде- ценијска перцепција руралних подручја као искључиво простора пољопривреде, те мање значајних за савремени развој, нужно се мора мијењати у правцу интегралног приступа њиховој валоризацији, тиме и диверзификацији њихове привреде. Потребе савременог друштва мијењају поглед на рурални простор, његову валоризацију и укупну просторно-функционалну организацију у чему је и шанса потенцијалне ревитализације. Да би рурални простор развио нове функције потребна су инфраструктурна улагања и очуван демографски потенцијал. У акту- елним приликама ова два фактора представљају највеће развојно ограничење. У раду су анализирани географски фактори простора дијела западне БиХ / РС, генеза проблема и заостајања за просјечним националним развојем. У фокусу рада је историјско-географска област Змијања посматрана као дио проблемског подручја. Предлажу се потенцијални приступи валоризацији и просторно-функционалној организацији посматраног простора у циљу његове ревитализације. Рад има теоријски, аналитички и апликативни карактер.

Кључне ријечи: рурални простор, проблемска пoдручја, рурални развој, ревитализација, Змијање.


POSSIBILITIES AND LIMITATIONS TO REVITALIZATION OF RURAL AREAS –

THE STUDY CASE OF ZMIJANJE

 

Mira Mandić1*, Dragica Delić1 and Bojan Garić1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: Problem areas have become a growing issue in the rural regions of Bosnia and Herzegovina (B&H) / the Republic of Srpska (RS). The long-lasting genesis of these areas has been determined by different social-geographical factors. Rural areas have been perceived as agricultural soil for decades but it has become crucial to adopt an integral approach to valorization and diversification of the rural economy. Revitalization has become attainable as the needs of modern society have caused a shift in the perception of rural areas, their valorization and spatial-functional organization. It takes infrastructure investments and preserved demographic potential in order to develop rural areas. Currently, these two factors represent greatest limitations to growth. The paper analyzes geographical factors of parts of west B&H / RS and the genesis of the problem of falling behind the average national growth. The focus is on the historical-geographical region of Zmijanje observed as a part of a problem area. Approaches to valorization and spatial-functional organization are proposed with an aim to revitalize the target area. The nature of the paper is theoretical, analytical and applicative.
Key words: rural area, problem area, rural development, revitalization, Zmijanje.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Мандић, М., Делић, Д., & Гарић, Б. (2022). Могућности и ограничења ревитализације руралних подручја – примјер простора Змијања. Гласник/Herald, 26, 109–134. https://doi.org/10.7251/HER2226109M

Mandić, M., Delić, D., & Garić, B. (2022). Possibilities and Limitations to revitalization of rural Areas – the Study Case of Zmijanje. Гласник/Herald, 26, 109–134. https://doi.org/10.7251/HER2226109M


Aутор за кореспонденцију: Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mandic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mandic@pmf.unibl.org